รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31-40 ปี 2551-2560

คณะกรรมการชุดต่างๆ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31-40 ปี 2551-2560


ชุดที่ 31 ประจำปี 2551
ชุดที่ 32 ประจำปี 2552
1
นายพิณ เกื้อกูล ประธาน
2
นายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์ รองประธาน
3
นายธนโรจน์ โพธิสาโร รองประธาน
4
นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธาน
5
นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี ผู้จัดการ
6
นายชนะ เปลี่ยนมา เหรัญญิก
7
นายณรงค์ ทองขจร ผู้ช่วยเหรัญญิก
8
นายสนิท ศรีสุระ กรรมการ
9
นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล กรรมการ
10
นายชัยยันต์ คำป้อ กรรมการ
11
นายนรินทร์ สายซอ กรรมการ
12
นายสุภาพ คำแฝง กรรมการ
13
นายสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการ
14
นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ เลขานุการ
15
น.ส. ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
1
นายสิทธิชัย อึ้งภากรณ์ ประธาน
2
น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธาน
3
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธาน
4
นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธาน
5
นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ
6
นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก
7
นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
8
นายธนโรจน์ โพธิสาโร กรรมการ
9
นายณรงค์ มหรรณพ กรรมการ
10
นายชัยยันต์ คำป้อ กรรมการ
11
นายณรงค์ ทองขจร กรรมการ
12
นายสุภาพ คำแฝง กรรมการ
13
นายสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการ
14
นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล เลขานุการ
15
น.ส. ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
ชุดที่ 33 ประจำปี 2553
ชุดที่ 34 ประจำปี 2554
1
นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธาน  1  นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธาน
2
น.ส. อารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธาน น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธาน
3
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธาน นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธาน
4
นายสนิท ศรีสุระ รองประธาน นายสนิท ศรีสุระ รองประธาน
5
นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ
6
นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก นายณรงค์ มหรรณพ เหรัญญิก
7
นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก นายณรงค์ ทองขจร ผู้ช่วยเหรัญญิก
8
นายธนโรจน์ โพธิสาโร กรรมการ นายธนโรจน์ โพธิสาโร กรรมการ
9
นายณรงค์ มหรรณพ กรรมการ นายชุมพล เจียมวิไล กรรมการ
10
นายชัยยันต์ คำป้อ กรรมการ 10  นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ กรรมการ
11
นายณรงค์ ทองขจร กรรมการ 11  นายอนุชิต แตงอ่อน กรรมการ
12
นายชุมพล เจียมวิไล กรรมการ 12  นายสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการ
13
นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ กรรมการ 13 นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม กรรมการ
14
นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล เลขานุการ 14  นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ เลขานุการ
15
นายสุภาพ คำแฝง ผู้ช่วยเลขานุการ 15  นายชัยยันต์ คำป้อ ผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

ชุดที่ 35 ประจำปี 2555
ชุดที่ 36 ประจำปี 2556
1
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล ประธาน 1 นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์  ประธาน
2
น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธาน นายธนโรจน์ โพธิสาโร รองประธาน
3
นายสนิท ศรีสุระ รองประธาน นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ รองประธาน
4
นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธาน นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธาน
5
นายวิชิต สนธิวณิช ผู้จัดการ นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี ผู้จัดการ
6
นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก นายอนุชิต แตงอ่อน เหรัญญิก
7
นายณรงค์ มหรรณพ ผู้ช่วยเหรัญญิก นายณรงค์ ทองขจร ผู้ช่วยเหรัญญิก
8
นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ กรรมการ นายสนิท ศรีสุระ กรรมการ
9
นายอนุชิต แตงอ่อน กรรมการ นายแปลก พิมลไทย กรรมการ
10
นายสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการ 10  นายทวีศักดิ์ ธรรมนพวงศ์ กรรมการ
11
นายแปลก พิมลไทย กรรมการ 11  นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ กรรมการ
12
นายสุภาพ คำแฝง กรรมการ 12  นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการ
13
นายทวีศักดิ์ ธรรมนพวงศ์ กรรมการ 13 นายสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการ
14
นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล เลขานุการ 14  นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล เลขานุการ
15
นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 15  นายสุภาพ คำแฝง ผู้ช่วยเลขานุการ
           

  

ชุดที่ 37 ประจำปี 2557
ชุดที่ 38 ประจำปี 2558
1
นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธาน 1 นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธาน
2
นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธาน นายวิชิต สนธิวณิช รองประธาน
3
น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธาน น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธาน
4
นายธนโรจน์ โพธิสาโร รองประธาน นายธนโรจน์ โพธิสาโร รองประธาน
5
นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ ผู้จัดการ นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ ผู้จัดการ
6
นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก
7
นายนำศักดิ์  ประสาร ผู้ช่วยเหรัญญิก นายนำศักดิ์  ประสาร ผู้ช่วยเหรัญญิก
8
นายแปลก พิมลไทย กรรมการ นายแปลก พิมลไทย กรรมการ
9
นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ กรรมการ นายชัยยันต์  คำป้อ กรรมการ
10
นายอนุชิต แตงอ่อน กรรมการ 10  นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล กรรมการ
11
นายสุเทพ บัวจันทร์ กรรมการ 11  นายณรงค์ ทองขจร กรรมการ
12
นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการ 12  นายทวีศักดิ์ ธรรมนพวงศ์ กรรมการ
13
นายชัยยันต์  คำป้อ กรรมการ 13 นายณรงค์ มหรรณพ กรรมการ
14
นายสุภาพ คำแฝง เลขานุการ 14  นายสุภาพ คำแฝง เลขานุการ
15
นายณรงค์ ทองขจร ผู้ช่วยเลขานุการ 15  นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 
 

         
 
ชุดที่ 39 ประจำปี 2559
ชุดที่ 40 ประจำปี 2560
1
นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธาน 1 น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ ประธาน
2
นายวิชิต สนธิวณิช รองประธาน นายวิชิต สนธิวณิช รองประธาน
3
น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธาน นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธาน
4
นายธนโรจน์ โพธิสาโร รองประธาน    4  นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธาน
5
นายนำศักดิ์ ประสาร  เหรัญญิก    5  นายนำศักดิ์ ประสาร เหรัญญิก
6
น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเหรัญญิก    6  นายอนุชิต  แตงอ่อน ผู้ช่วยเหรัญญิก
7
นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ ผู้จัดการ  7  นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล กรรมการ
8

นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล

กรรมการ  8  น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ กรรมการ
9
นายทวีศักดิ์ ธรรมนพวงศ์ กรรมการ  9  นายสนิท ศรีสุระ กรรมการ
10
นายณรงค์ มหรรณพ กรรมการ 10  นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง กรรมการ
11
นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ กรรมการ 11  นายชัยยันต์ คำป้อ กรรมการ
12
นายชัยยันต์ คำป้อ กรรมการ 12  นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ กรรมการ
13
นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม กรรมการ 13 นายสุภาพ คำแฝง กรรมการ
14
นายสุเทพ บัวจันทร์ เลขานุการ 14  นายสุเทพ บัวจันทร์ เลขานุการ
15
นายณรงค์ ทองขจร ผู้ช่วยเลขานุการ 15  นายภูดิท จันทะเรือง ผู้ช่วยเลขานุการ