รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 11-20 ปี 2531-2540

คณะกรรมการชุดต่างๆ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 11-20 ปี 2531-2540


ชุดที่ 11 ประจำปี 2531
ชุดที่ 12 ประจำปี 2532
1
นายชำนิ บุณโยภาสี ประธาน
2
นายสวัสดิ์ นิชรัตน์ รองประธาน
3
นายณรงค์ กฤตานุกูลย์ รองประธาน
4
น.ส.สุมิตรา ฉั่วตระกูล์ เหรัญญิก
5
นายถวัลย์ บุญสิทธิ์ กรรมการ
6
นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ กรรมการ
7
น.ส.กานดา ลิ่มตั้ง กรรมการ
8
นางนวลสิริ มังกรดิน กรรมการ
9
น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ
10
นายอำพล ลิ่มวงศ์ เลขานุการ/ผู้จัดการ
 
   
1
นายทิวา สรรพกิจ           ประธาน
2
นายธำมรงค์ ประกอบบุญ์ รองประธาน
3
นายจรินทร์ อิฐรัตน์ ์ รองประธาน
4
นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ์ เหรัญญิก
5
นายอำพล ลิ่มวงศ์ ผู้จัดการ
6
นายพิณ เกื้อกูล กรรมการ
7
นายชนะ เปลี่ยนมา กรรมการ
8
นายจงเจริญ กิจสำราญ  กุล กรรมการ
9
นายสมศักดิ์ วิมลศิลป์ กรรมการ
10
น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ
11
นางนวลสิริ มังกรดิน เลขานุการ
ชุดที่ 13 ประจำปี 2533
ชุดที่ 14 ประจำปี 2534
1
นายไพโรจน์ สุวรรณกร ประธาน
2
นายธำมรงค์ ประกอบบุญ รองประธาน
3
นายจรินทร์ อิฐรัตน์ รองประธาน
4
นางสุภาภรณ์ บุนนาค เหรัญญิก
5
นางเกตุชฎา โตตาบ ผู้จัดการ
6
นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ
7
นายพิณ เกื้อกูล กรรมการ
8
น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ
9
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล กรรมการ
10
นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เลขานุการ
11
นางนวลสิริ มังกรดิน ผู้ช่วยเลขานุการ
1
นายไพโรจน์ สุวรรณกร ประธาน
2
นายปรีชา อบอาย รองประธาน
3
ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล รองประธาน
4
นายธำมรงค์ ประกอบบุญ รองประธาน
5
นายจรินทร์ อิฐรัตน์ รองประธาน
6
นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เหรัญญิก
7
นางเกตุชฎา โตตาบ ผู้ช่วยเหรัญญิก
8
นายประวิทย์ จิตต์จำนงค์ ผู้จัดการ
9
นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ
10
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล กรรมการ
11
นายพิณ เกื้อกูล กรรมการ
12
นางรจนา พันธุ์มณี กรรมการ
13
นางระพินทร์ เจริญศรีทวีชัย กรรมการ
14
นางนวลสิริ มังกรดิน เลขานุการ
15
น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ
ชุดที่ 15 ประจำปี 2535
ชุดที่ 16 ประจำปี 2536
1
นายทิวา สรรพกิจ ประธาน
2
นายธำมรงค์ ประกอบบุญ รองประธาน
3
ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล รองประธาน
4
นายถวัลย์ บุญสิทธิ์ รองประธาน
5
นายจรินทร์ อิฐรัตน์ รองประธาน
6
นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เหรัญญิก
7
นางเกตุชฎา โตตาบ ผู้ช่วยเหรัญญิก
8
นายประวิทย์ จิตต์จำนงค์ ผู้จัดการ
9
นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ
10
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล กรรมการ
11
นายกิติ ศิริวัลลภ กรรมการ
12
นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์ กรรมการ
13
นายพิณ เกื้อกูล กรรมการ
14
นางนวลสิริ มังกรดิน เลขานุการ
15
น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
1
นายผ่อง เล่งอี้ ประธาน
2
ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล รองประธาน
3
นายธำมรงค์ ประกอบบุญ รองประธาน
4
นายจรินทร์ อิฐรัตน์ รองประธาน
5
นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน
6
นางเกตุชฎา โตตาบ เหรัญญิก
7
นายวรุณ รตะพิพัฒน์ ผู้จัดการ
8
นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ
9
นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ
10
น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ
11
นายกิตติศักดิ์ ดวงรัตน์ กรรมการ
12
นายประวิทย์ จิตต์จำนงค์ กรรมการ
13
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล กรรมการ
14
นางนวลสิริ มังกรดิน เลขานุการ
15
น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
ชุดที่ 17 ประจำปี 2537
ชุดที่ 18 ประจำปี 2538
1
นายผ่อง เล่งอี้ ประธาน
2
นายจรินทร์ อิฐรัตน์ รองประธาน
3
นายวรุณ รตะพิพัฒน์ รองประธาน
4
นายพิณ เกื้อกูล รองประธาน
5
นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เหรัญญิก
6
นางเกตุชฎา โตตาบ ผู้ช่วยเหรัญญิก
7
นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์ ผู้จัดการ
8
นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ
9
น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ
10
นางนวลสิริ มังกรดิน เลขานุการ
11
น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
1
นายผ่อง เล่งอี้ ประธาน
2
นายจรินทร์ อิฐรัตน์ รองประธาน
3
นายวรุณ รตะพิพัฒน์ รองประธาน
4
นายพิณ เกื้อกูล รองประธาน
5
นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ เหรัญญิก
6
นางเกตุชฎา โตตาบ ผู้ช่วยเหรัญญิก
7
นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์ ผู้จัดการ
8
นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ
9
นายทรงศักดิ์ วิทยอุดม ผู้ช่วยผู้จัดการ
10
น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ
11
น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ กรรมการ
12
นายกิตติศักดิ์ ดวงรัตน์ กรรมการ
13
นายประวิทย์ จิตต์จำนงค์ กรรมการ
14
นางนวลสิริ มังกรดิน เลขานุการ
15
น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
ชุดที่ 19 ประจำปี 2539
ชุดที่ 20 ประจำปี 2540
1
นายยรรยง ถนอมพิชัย ประธาน
2
นายจรินทร์ อิฐรัตน์ รองประธาน
3
นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน
4
นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ รองประธาน
5
นายวรุณ รตะพิพัฒน์ เหรัญญิก
6
นางเกตุชฎา โตตาบ ผู้ช่วยเหรัญญิก
7
นายประวิทย์ จิตต์จำนงค์ ผู้จัดการ
8
นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ
9
นายวิโรจน์ รัตนพรเจริญ กรรมการ
10
นายพิณ เกื้อกูล กรรมการ
11
นายกิตติศักดิ์ ดวงรัตน์ กรรมการ
12
น.ส.สุภี โกศัยเนตร กรรมการ
13
นายธนโรจน์ โพธิสาโร กรรมการ
14
น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ เลขานุการ
15
น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
1
นายสถิตย์ สวินทร ประธาน
2
นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ รองประธาน
3
นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ รองประธาน
4
น.ส.สุภี โกศัยเนตร รองประธาน
5
นายวรุณ รตะพิพัฒน์ เหรัญญิก
6
นางเกตุชฎา โตตาบ ผู้ช่วยเหรัญญิก
7
นายประวิทย์ จิตต์จำนงค์ ผู้จัดการ
8
นายชนะ เปลี่ยนมา ผู้ช่วยผู้จัดการ
9
นายพิณ เกื้อกูล กรรมการ
10
นายจรินทร์ อิฐรัตน์ กรรมการ
11
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล กรรมการ
12
นายธนโรจน์ โพธิสาโร กรรมการ
13
นายศักดิ์พิชิต จุลฤกษ์ กรรมการ
14
น.ส.อารยา บุญยะศิรินันท์ เลขานุการ
15
น.ส.ฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ