รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ปี 2564

คณะกรรมการชุดต่างๆ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ปี 2564


1. นายวิชิต สนธิวณิช  ประธานกรรมการดำเนินการ
2. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม  รองประธานกรรมการคนที่ 1
3. นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์   รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. นายธนโรจน์ โพธิสาโร  รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. นายณรงค์ มหรรณพ  รองประธานกรรมการคนที่ 4
6. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก
7. น.ส.มาลี ศรีรัตนธรรม  ผู้ช่วยเหรัญญิก
8. นายณรงค์ ทองขจร  กรรมการ
9. นายสุเทพ บัวจันทร์  กรรมการ
10. นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์  กรรมการ
11. นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง กรรมการ
12. นายชัยยันต์ คำป้อ  กรรมการ
13. นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์  กรรมการ
14. นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ เลขานุการ
15. นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ  ผู้ช่วยเลขานุการ