รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ปี 2562

คณะกรรมการชุดต่างๆ

รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ปี 2562


 
ชุดที่ 42 ประจำปี 2562
 
1
นายวิชิต สนธิวณิช ประธาน      
2
นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธาน      
3
นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ รองประธาน      
4
นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธาน      
5
นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี เหรัญญิก      
6
นายอนุชิต แตงอ่อน ผู้ช่วยเหรัญญิก      
7
นายณรงค์ ทองขจร กรรมการ      
8
นายณรงค์ มหรรณพ กรรมการ      
9
นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์ กรรมการ      
10
นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง กรรมการ      
11
นายชัยยันต์ คำป้อ กรรมการ      
12
นายสุภาพ คำแฝง กรรมการ      
13
นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการ      
14
นายภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ      
15
นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ