ประวัติสหกรณ์ฯ
 26,282

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ทุกเรื่องราวมีที่มา.....

ปี 2521 "ถนอม เปรมรัศมี" อธิบดีกรมป่าไม้ ในสมัยนั้นได้มีบันทึกกรมป่าไม้ ถึงข้าราชการกรมป่าไม้ แจ้งให้ทราบถึงหลักการและผลดีต่าง ของสหกรณ์ ที่ชี้ให้เห็นทางออกในการแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญยามขัดสน ซึ่งสมัยนั้นข้าราชการและลูกจ้างเมื่อคราวอับจน มักกู้หนี้ยืมสินในอัตราดอกเบี้ยที่แพงลิ่ว เช่น ร้อยละสิบต่อเดือน และต้องจำยอม เพราะกรมป่าไม้สมัยนั้นเอง ก็ไม่มีสถาบันการเงินคอยช่วยเหลือ

    

บันทึกกรมป่าไม้ฉบับนี้จึงนับเป็น จุดเริ่มต้นอย่างแท้จริง ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัดบันทึกฉบับนี้บอกกล่าววัตถุประสงค์ ในการขอจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัดไว้ 2 ประการคือ

1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้น หรือฝากเงินในสหกรณ์

2. ให้เงินกู้แก่สมาชิก สำหรับใช้เพื่อการอันจำเป็น หรือมีประโยชน์
 

 

 

UploadImage

 


จากนั้น นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ .. 2511 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2521 เลขทะเบียนสหกรณ์ ที่ กพธ 45/2521 สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงถือว่า วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

     

การรวมพลังเพื่อการพึ่งพากันและกันตามหลักการสหกรณ์ในวันนั้น ของคนในกรมป่าไม้เพียง 167 ท่าน เงินค่าหุ้น เริ่มต้น 15,570 บาท ได้เติบโตเป็นองค์กรที่มีผู้คนสมัครใจเป็นสมาชิก ในเวลาต่อมาจนถึงวันนี้ มากกว่าหมื่นคน ทุนดำเนินงานกว่าพันล้านบาท กลายเป็นสถาบันการเงินที่คอยค้ำจุนช่วยเหลือคนทั้งกรมปาไม้ และปัจจุบันยังเป็นแหล่งเงินออมที่สำคัญ รวมทั้งบริการที่พัฒนาก้าวไกลเกินหยุดยั้งในทุกวันนี้