เงินกู้สามัญเพื่อการประกอบอาชีพเสริม
 5,826

UploadImage

งานหนักคือดอกไม้ของชีวิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก ดังนี้
1. เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก
2. เพื่อขยายกิจการหรือเสริมสภาพคล่องในกิจการเดิมของสมาชิก

หลักเกณฑ์
1. สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 6 งวดเดือน
2. จำนวนเงินให้กู้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์สัดส่วนของจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนต่อรายได้ของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 70
3. จำนวนเงินให้กู้ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ ตามแผนธุรกิจที่เสนอต่อสหกรณ์
4. จะต้องมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินกู้
5. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้
ผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน
ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 144 งวด 

วิธีการชำระเงินกู้
หักได้จากเงินได้รายเดือน
 

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้
1. คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ
2. สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดของผู้กู้
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน
5. หลักฐานเกี่ยวกับกิจการ (ถ้ามี) เช่นทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์อนุญาตจัดตั้งโรงงาน (รง.4)

6. รายละเอียดโครงการและแผนธุรกิจ ประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ

7. สำเนาบัญชีเงินฝากทุกบัญชีของกิจการ


การลงโทษ
หากผู้กู้ไม่รายงานผล หรือนำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 15 ต่อปี ระงับสิทธิเงินกู้ฉุกเฉิน 1 ปี เงินกู้สามัญทุกประเภทและเงินกู้พิเศษ 2 ปี
 

หมายเหตุ    

1. อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์

2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์กู้สามัญ ให้ส่งสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดมาที่สหกรณ์เพื่อคำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้

Fax : 02 579 9774

Line Official Account : @forestcoop

E-mail : [email protected] 
 

หลักประกันสำหรับเงินกู้

การใช้บุคคลค้ำประกัน
จำนวนเงินกู้ (บาท) จำนวนผู้ค้ำประกัน (คน)
ไม่เกิน 300,000 2
เกิน 300,000 - 600,000 4
เกิน 600,000 - 1,000,000 5
เกิน 1,000,000 - 1,500,000 6
เกิน 1,500,000 ขึ้นไป 8
 
 
UploadImage

หมายเหตุ    

  • สมาชิกที่ไม่ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มก่อนยื่นเงินกู้สามัญหรือปรับเบี้ยประกันขึ้น เนื่องจากวงเงินกู้เพิ่มขึ้นเกินกว่าวงเงินคุ้มครองชีวิตของเบี้ยประกันเดิม จะต้องแจ้งความประสงค์การทำประกันชีวิตกลุ่มใหม่และรอบริษัทประกันตอบรับประมาณ 45 วัน (ประกันคุ้มครองแล้ว จึงมีสิทธิ์ยื่นเงินกู้สามัญ)
  • การทำประกันชีวิตกลุ่มเป็นการทำเพื่อคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น

UploadImage

คลิ๊ก >> เพื่อดาวน์โหลด แบบฟอร์มกู้สามัญ
คลิ๊ก >> เพื่อดาวน์โหลด บันทึกเพิ่มเติมแผนธุรกิจเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพเสริม
คลิ๊ก >> เพื่อดาวน์โหลด ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยเรื่องเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562