เงินกู้สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
 2,839
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกผู้ประสบภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยอื่น ๆ

UploadImage

หลักเกณฑ์
1. สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 6 งวดเดือน
2. จำนวนเงินให้กู้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้สามัญทุกประเภทแล้วต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์สัดส่วนของจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนต่อรายได้ของผู้กู้ไม่เกินร้อยละ 70

3ต้องเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการประสบภัย และมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 80,000 บาททั้งนี้ จำนวนเงินให้กู้ต้องไม่เกินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
4. จะต้องมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินกู้
5. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์


ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้
ผ่อนชำระเงินต้น และดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน
ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 144 งวด 


วิธีการชำระเงินกู้
หักได้จากเงินได้รายเดือน


เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้
1. คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ
2. สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุดของผู้กู้
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน
5. ภาพถ่ายที่อยู่อาศัยที่แสดงถึงความเสียหายของทรัพย์สิน
6. หนังสือรับรองความเสียหายและประเมินมูลค่าความเสียหาย
7. สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ประสบภัย ซึ่งสมาชิกมีชื่ออยู่
8. ความเห็นของผู้บังคับบัญชา หรือประธานกลุ่ม หรือผู้แทนสมาชิก หรือหนังสือรับรองจากหน่วยราชการแห่งท้องที่

การลงโทษ
หากผู้กู้ไม่รายงานผล หรือนำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ จะถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 15 ต่อปี ระงับสิทธิเงินกู้ฉุกเฉิน 1 ปี เงินกู้สามัญทุกประเภทและเงินกู้พิเศษ 2 ปี

 
หมายเหตุ    
1.  อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์
2. สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์กู้สามัญ ให้ส่งสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดมาที่สหกรณ์เพื่อคำนวณสิทธิ์กู้ ในช่องทางดังนี้
Fax : 02 579 9774
Line Official Account : @forestcoop
E-mail : [email protected] 


หลักประกันสำหรับเงินกู้
การใช้บุคคลค้ำประกัน
จำนวนเงินกู้ (บาท) จำนวนผู้ค้ำประกัน (คน)
ไม่เกิน 300,000 2
เกิน 300,000 - 600,000 4
เกิน 600,000 - 1,000,000 5
เกิน 1,000,000 - 1,500,000 6
เกิน 1,500,000 ขึ้นไป 8

UploadImage

หมายเหตุ    

  • สมาชิกที่ไม่ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มก่อนยื่นเงินกู้สามัญหรือปรับเบี้ยประกันขึ้น เนื่องจากวงเงินกู้เพิ่มขึ้นเกินกว่าวงเงินคุ้มครองชีวิตของเบี้ยประกันเดิม จะต้องแจ้งความประสงค์การทำประกันชีวิตกลุ่มใหม่และรอบริษัทประกันตอบรับประมาณ 45 วัน (ประกันคุ้มครองแล้ว จึงมีสิทธิ์ยื่นเงินกู้สามัญ)
  • การทำประกันชีวิตกลุ่มเป็นการทำเพื่อคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเท่านั้น
UploadImage
คลิ๊ก >> เพื่อดาวน์โหลด แบบฟอร์มกู้สามัญ
คลิ๊ก >> เพื่อดาวน์โหลด ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยเรื่องเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562