การให้เงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกสมทบ
 15,345

UploadImage

“เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของสมาชิกสมทบ”

 

หลักเกณฑ์การกู้เงิน

 • ต้องเป็นสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • จำนวนเงินกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสมทบผู้กู้ ที่มีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันที่ยื่นคำขอกู้
 • ไม่ต้องมีผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
 • ต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่น้อยกว่าเงินงวดชำระหนี้

การผ่อนชำระเงินกู้

 • ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 120 งวด
 • ผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราคงที่เท่ากันทุกเดือน(เว้นแต่งวดสุดท้าย)

วิธีการชำระเงินกู้          

 • ชำระโดยหักจากเงินได้รายเดือนและหรือหักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกสมทบผู้กู้ที่มีอยู่กับสหกรณ์
 • หากผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ ผู้กู้ต้องยินยอมให้สหกรณ์นำเงินหรือสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์มาชำระหนี้ตามจำนวนที่ค้างชำระต่อสหกรณ์

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้

 • แบบฟอร์มคำขอกู้เงินและสัญญากู้เงินสามัญสมาชิกสมทบ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด(หัวข้อ 2.4)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สลิปเงินเดือนปัจจุบัน
 • แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ(กรณีขอเปลี่ยนแปลง หัวข้อ 6.1)

ขั้นตอนการกู้และระยะเวลาการอนุมัติ

 • ยื่นคำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญพร้อมเอกสารได้ที่สหกรณ์
 • เมื่อคณะกรรมการเงินกู้อนุมัติแล้วผู้กู้สามารถรับเงินกู้สามัญโดยผ่านบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์