ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง
 15,543

UploadImageความพอเพียงแห่งชีวิต

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท (เปิดได้คนละ 1 บัญชี)
  • ฝากโดยหักจากเงินเดือนเท่านั้น และไม่สามารถฝากเพิ่มเป็นเงินสดได้
  • การถอนเงินพร้อมการปิดบัญชี และมีสิทธิ์เปิดบัญชีได้อีก 2 ครั้ง
  • จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
  • อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี

 

การฝาก – ถอนเงินที่สหกรณ์

1. รับฝาก – ถอนเงิน ทุกประเภทบัญชี

2. ฝากเงินสด ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.

3. ถอนเงินสด ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.

4. การฝากเช็ค ฝากระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. (โดยเช็คจะต้องสั่งจ่าย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เท่านั้น

5. การถอนเป็นเช็ค ถอนระหว่างเวลา 08.30 – 14.30 น.

6. ถอนไม่เกิน 1,000,000 บาท รับเงินสด หรือเช็ค

7. ถอนเกินกว่า 1,000,000 บาท รับเป็นเช็ค (เสียค่าธรรมเนียม 25 บาท)

8. โปรดนำสมุดบัญชี และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง