ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
 5,626
UploadImage

ความพอเพียงแห่งชีวิต

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท (เปิดได้คนละ 1 บัญชี เฉพาะสมาชิกหลักที่เกษียณอายุราชการ)
  เงินที่นำมาฝากจะต้องเป็นเงินที่ได้มาจากการเกษียณและจ่ายจากกรมบัญชีกลาง เช่น เงินบำเหน็จ บำนาญ กบข กสจ บำเหน็จ ดำรงชีพ และเงินพิเศษเพิ่ม หรือเงินที่ได้รับจากทางราชการอื่น ๆ
 • สามารถหักจากเงินเดือนเป็นรายเดือนได้ (ไม่เกินเงินบำนาญที่ได้รับ)
 • ถอนที่สหกรณ์เมื่อใดก็ได้
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
 • อัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี
UploadImage
การฝาก-ถอนเงิน

การฝากเงินสดที่สหกรณ์

 • รับฝากเงินสด ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.  
 • ฝากเงินสดจำนวนเงินฝากไม่น้อยกว่า 100 บาทต่อครั้ง

การฝากด้วยเช็คที่สหกรณ์

 • การฝากเช็คที่สหกรณ์ ระหว่างเวลา 08.30 – 11.30 น. 
 • จำนวนเงินฝากเช็ค ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • นำฝากเข้าบัญชีและบันทึกรายการในวันทำการถัดไป
 • รับฝากเช็คทุกธนาคาร ยกเว้นเช็คธนาคารแห่งประเทศไทย และเช็คที่สั่งจ่ายชื่อบุคคลประทับตรา A/C PAYEE ONLY

การฝากเงินผ่านธนาคาร

การถอนเงินสดที่สหกรณ์

 • ถอนเงินสดที่สหกรณ์ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.
 • ถอนได้ไม่เกินวันละ 1,000,000 บาทต่อหนึ่งบัญชี

การถอนโอนเข้าบัญชีธนาคาร

 • ถอนเพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ระหว่างเวลา 08.30 – 13.00 น.
 • ถอนไม่เกิน 1,000,000 บาท เสียค่าธรรมเนียมการโอน รายการละ 15 บาท
 • ถอนเกิน 1,000,000 บาท ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน

การถอนเป็นเช็ค

 • ถอนจ่ายเป็นเช็ค ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น.
 • ผู้ถอนเสียค่าธรรมเนียมเช็ค ฉบับละ 25 บาท
 • ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

 

คลิ๊ก >>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
คลิ๊ก>>  ขั้นตอนโอนเงินมาสหกรณ์ ผ่าน App ธนาคาร กรุงไทย ทหารไทย ไทยพาณิชย์