ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข
 10,259
UploadImage

ความพอเพียงแห่งชีวิต

 • ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท (เปิดได้คนละ 1 บัญชี)

ยิ่งเป็นสมาชิกนานยิ่งรับสิทธิ์การฝากเงินมากขึ้น

 • ฝากได้ 100,000 บาท ต่ออายุการเป็นสมาชิก 1 ปี (อายุสมาชิกก่อนเกษียณอายุราชการ) เช่น ก่อนเกษียณอายุราชการ มีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 30 ปี = 30 x 100,000 จะสามารถฝากเงินได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท 
 • ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 4 ล้านบาท รวมดอกเบี้ย ดอกเบี้ยส่วนที่เกินจาก 4 ล้านบาท จะทบเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์
 • สามารถหักจากเงินเดือนเป็นรายเดือนได้
 • ถอนเมื่อใดก็ได้
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค.
 • อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
UploadImage
การฝาก-ถอนเงิน

การฝากเงินสดที่สหกรณ์

 • รับฝากเงินสด ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.  
 • ฝากเงินสดจำนวนเงินฝากไม่น้อยกว่า 100 บาทต่อครั้ง

การฝากด้วยการโอนผ่าน App CO-OP GO

 • ฝากโดยการโอนจากบัญชีธนาคารกรุงไทยผ่าน App CO-OP GO ที่ทำการผูกบัญชีกับสหกรณ์ไว้แล้ว  
 • ทำการโอนจากบัญชีกรุงไทย เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ก่อน คลิ๊กเพื่อดูขั้นตอนการโอน
 • ทำการโอนภายในบัญชีตนเองผ่าน App CO-OP GO เพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข คลิ๊กเพื่อดูขั้นตอนการโอน

การฝากด้วยเช็คที่สหกรณ์

 • การฝากเช็คที่สหกรณ์ ระหว่างเวลา 08.30 – 11.30 น. 
 • จำนวนเงินฝากเช็ค ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • นำฝากเข้าบัญชีและบันทึกรายการในวันทำการถัดไป
 • รับฝากเช็คทุกธนาคาร ยกเว้นเช็คธนาคารแห่งประเทศไทย และเช็คที่สั่งจ่ายชื่อบุคคลประทับตรา A/C PAYEE ONLY

การฝากเงินผ่านธนาคาร

การถอนเงินสดที่สหกรณ์

 • ถอนเงินสดที่สหกรณ์ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.
 • ถอนได้ไม่เกินวันละ 1,000,000 บาทต่อหนึ่งบัญชี

การถอนด้วยการโอนผ่าน App CO-OP GO

 • ถอนโดยการโอนจากบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยผ่าน App CO-OP GO ที่ทำการผูกบัญชีกับสหกรณ์ไว้แล้ว  
 • ทำการโอนภายในบัญชีตนเองผ่าน App CO-OP GO จากบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ก่อน คลิ๊กเพื่อดูขั้นตอนการโอน
 • ทำการโอนจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ เข้าบัญชีกรุงไทย คลิ๊กเพื่อดูขั้นตอนการโอน
 • ถอนโอนได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน 

การถอนโอนเข้าบัญชีธนาคาร

 • ถอนเพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ระหว่างเวลา 08.30 – 13.00 น.
 • ถอนไม่เกิน 1,000,000 บาท เสียค่าธรรมเนียมการโอน รายการละ 15 บาท
 • ถอนเกิน 1,000,000 บาท ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน

การถอนเป็นเช็ค

 • ถอนจ่ายเป็นเช็ค ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น.
 • ผู้ถอนเสียค่าธรรมเนียมเช็ค ฉบับละ 25 บาท
 • ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น