ออมทรัพย์พิเศษ
 11,552
UploadImageเอาใจนักออม
 • สมาชิก 1 คน สามารถเปิดได้ 3 บัญชี 
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ฝากโดยหักจากเงินเดือนได้
 • ถอนได้เดือนละ 2 ครั้ง ถอนเกิน 2 ครั้งคิดค่าธรรมเนียม 1% ของยอดถอน ขั้นต่ำ 300 บาท
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 มี.ค. 30 มิ.ย. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. เงินฝาก ล้านบาทขึ้นไป จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
 • อัตราดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี
 
UploadImage
การฝาก-ถอนเงิน

การฝากเงินสดที่สหกรณ์

 • รับฝากเงินสด ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.  
 • ฝากเงินสดจำนวนเงินฝากไม่น้อยกว่า 100 บาทต่อครั้ง

การฝากด้วยเช็คที่สหกรณ์

 • การฝากเช็คที่สหกรณ์ ระหว่างเวลา 08.30 – 11.30 น. 
 • จำนวนเงินฝากเช็ค ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • นำฝากเข้าบัญชีและบันทึกรายการในวันทำการถัดไป
 • รับฝากเช็คทุกธนาคาร ยกเว้นเช็คธนาคารแห่งประเทศไทย และเช็คที่สั่งจ่ายชื่อบุคคลประทับตรา A/C PAYEE ONLY

การฝากเงินผ่านธนาคาร

การถอนเงินสดที่สหกรณ์

 • ถอนเงินสดที่สหกรณ์ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.
 • ถอนได้ไม่เกินวันละ 1,000,000 บาทต่อหนึ่งบัญชี

การถอนโอนเข้าบัญชีธนาคาร

 • ถอนเพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ระหว่างเวลา 08.30 – 13.00 น.
 • ถอนไม่เกิน 1,000,000 บาท เสียค่าธรรมเนียมการโอน รายการละ 15 บาท
 • ถอนเกิน 1,000,000 บาท ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน

การถอนเป็นเช็ค

 • ถอนจ่ายเป็นเช็ค ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น.
 • ผู้ถอนเสียค่าธรรมเนียมเช็ค ฉบับละ 25 บาท
 • ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น


คลิ๊ก>> ดูขั้นตอนการเปิดบัญชีมากกว่า 1 บัญชี ผ่าน กรุงไทย NEXT
คลิ๊ก>> ดูวิธีโอนเงินเข้าบัญชี ที่มากกว่า 1 บัญชี ผ่าน กรุงไทย NEXT
คลิ๊ก>>  ขั้นตอนโอนเงินมาสหกรณ์ ผ่าน App ธนาคาร กรุงไทย ทหารไทย ไทยพาณิชย์

คลิ๊ก>> เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชี
คลิ๊ก>> เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Payment