ออมทรัพย์พิเศษ
 26,464
UploadImageเอาใจนักออม
 • สมาชิก 1 คน สามารถเปิดได้ 3 บัญชี 
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ฝากโดยหักจากเงินเดือนได้
 • ถอนได้เดือนละ 3 ครั้ง ถอนเกิน 3 ครั้งคิดค่าธรรมเนียม 1% ของยอดถอน ขั้นต่ำ 300 บาท
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 มี.ค. 30 มิ.ย. 30 ก.ย. 31 ธ.ค. เงินฝาก 1 ล้านบาทขึ้นไป จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
 • อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
 
UploadImage
การฝาก-ถอนเงิน

การฝากเงินสดที่สหกรณ์

 • รับฝากเงินสด ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.  
 • ฝากเงินสดจำนวนเงินฝากไม่น้อยกว่า 100 บาทต่อครั้ง

การฝากด้วยการโอนผ่าน App CO-OP GO

 • ฝากโดยการโอนจากบัญชีธนาคารกรุงไทยผ่าน App CO-OP GO มายังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ที่ทำการผูกบัญชีกับสหกรณ์ไว้แล้ว
 • ทำการโอนภายในบัญชีสหกรณ์เพื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษ  
 • คลิ๊กเพื่อดูขั้นตอนการโอน

การฝากด้วยเช็คที่สหกรณ์

 • การฝากเช็คที่สหกรณ์ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. 
 • จำนวนเงินฝากเช็ค ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
 • เช็คที่นำฝากก่อนเวลา 11.30 น. จะบันทึกบัญชีให้ในวันที่นำฝาก หากนำฝากหลังเวลา 11.30 น. จะบันทึกบัญชีในวันทำการถัดไป
 • รับฝากเช็คทุกธนาคาร ยกเว้นเช็คธนาคารแห่งประเทศไทย และเช็คที่สั่งจ่ายชื่อบุคคลประทับตรา A/C PAYEE ONLY

การฝากเงินผ่านธนาคาร

การถอนเงินสดที่สหกรณ์

 • ถอนเงินสดที่สหกรณ์ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น.
 • ถอนได้ไม่เกินวันละ 1,000,000 บาทต่อหนึ่งบัญชี

การถอนโอนทางไปรษณีย์

 • ถอนเพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • ต้องมียอดถอนเงินไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท ยกเว้นการถอนเงินเพื่อปิดบัญชี
 • ผู้ถอนเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน 15 บาท 

การถอนโอนทาง Line : @forestcoop

 • กรอกคำขอถอนโอนเงินฝาก หัวข้อ 7.10
 • ถอนเพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 • ต้องมียอดถอนเงินไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาท ยกเว้นการถอนเงินเพื่อปิดบัญชี
 • ผู้ถอนเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน 15 บาท 

การถอนด้วยการโอนผ่าน App CO-OP GO

 • ถอนโอนภายในบัญชีตนเองจากบัญชีออมทรัพย์พิเศษ เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อวัน
 • ถอนโดยการโอนจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยผ่าน App CO-OP GO ที่ทำการผูกบัญชีกับสหกรณ์ไว้แล้ว  
 • ถอนโอนได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อวัน คลิ๊กเพื่อดูขั้นตอนการโอน

การถอนโอนที่สหกรณ์เพื่อเข้าบัญชีธนาคาร

 • ถอนเพื่อโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ระหว่างเวลา 08.30 – 13.00 น.
 • ต้องมียอดถอนเงินไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
 • ผู้ถอนเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอน 15 บาท

การถอนเป็นเช็ค

 • ถอนจ่ายเป็นเช็ค ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น.
 • ผู้ถอนเสียค่าธรรมเนียมเช็ค ฉบับละ 25 บาท
 • ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

เปิดบัญชี