กิจกรรมสมาชิก
  • 15 ส.ค. 2554
 623

ผลการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550ผลเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่
พร้อมแบ่งหน้าที่ชุดย่อย 2550

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 ระเบียบวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ แทนกรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง 8 คน ในปีนี้มีผู้แทนสมาชิกที่ต้องการอุทิศตนเพื่อช่วยบริหารงานสหกรณ์ สนใจสมัครเป็นคณะกรรมการดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 18 คน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกท่านต่างแสดงวิสัยทัศน์ประชันแนวคิดในการพัฒนาสหกรณ์และการเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิก โดยมี คุณสุเทพ บัวจันทร์ ผู้แทนสมาชิกจากกลุ่มสมาชิกจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง

ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการทั้ง 8 คน ดังนี้ 1.นายชนะ เปลี่ยนมา 2.นายสนิท ศรีสุระ 3.นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ 4.นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล 5.นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี 6.นายพิณ เกื้อกูล 7.นายนรินทร์ สายซอ 8.นายสุภาพ คำแฝง
จากผลการเลือกตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 8 คน ดังกล่าวเมื่อรวมกับกรรมการเดิมที่ยังไม่ครบวาระอีก 7 คนรวมเป็นคณะกรรมการดำเนินการ 15 คน ดังนี้

รายนามคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30
ประจำปี 2550
1. นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์ ประธานกรรมการ
2. นายพิณ เกื้อกูล รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นายจงเจริญ กิจสำราญกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ คนที่ 3
5. นายชนะ เปลี่ยนมา เหรัญญิก
6. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี ผู้ช่วยเหรัญญิก
7. นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ
8. นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล กรรมการ
9. นายอนุชิต แตงอ่อน กรรมการ
10. นายสนิท ศรีสุระ กรรมการ
11. นายสุภาพ คำแฝง กรรมการ
12. นายธวัชชัย พันธรักษ์พงษ์ กรรมการ
13. นายนรินทร์ สายซอ กรรมการ
14. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ เลขานุการ
15. นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ
ต่อมาคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ได้จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยจัดแบ่งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ จำนวน 3 คณะ ดังนี้

คณะกรรมการอำนวยการ
1. นายพิณ เกื้อกูล ประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการ
3. นางศุภรัตน์ ชาญยุทธกูล กรรมการ
4. นายนรินทร์ สายซอ กรรมการ
5. นายชนะ เปลี่ยนมา เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้
1. นายจงเจริญ กิจสำราญกุล ประธานกรรมการ
2. นายชนะ เปลี่ยนมา กรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ คัมภิรานนท์ กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี กรรมการ
5. นายธวัชชัย พันธรักษ์พงษ์ เลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม ประธานกรรมการ
2. นายสนิท ศรีสุระ กรรมการ
3. นายสุภาพ คำแฝง กรรมการ
4. นางเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ กรรมการ
5. นายอนุชิต แตงอ่อน เลขานุการ

.........................................
ผลการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่