ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 28 ก.ย. 2554
 1,345

พิธีลงนามสัญญาการก่อสร้างอาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 30 กรกฎาคม 2552


พิธีลงนามสัญญาการก่อสร้างอาคาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
30 กรกฎาคม 2552

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2552 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จัดให้มีพิธีลงนามสัญญาการก่อสร้าง ฯ กับบริษัท เอส.อินเตอร์แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จำนวน 2 ท่าน คือ นายปรีชา วลีพิทักษ์เดช นาย นิพนธ์ โชติบาล และ พ.ต.ท.ปรเมศวร์ เอี่ยมวงพงษ์ รองผกก. ฝอ.บก.ปทส. ผู้บัญชาการกองปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาปนิกผู้ออกแบบ นายสุธีพรรณ สิทธิโชติ บริษัทอาศรมศิลป์สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ดร.ชุมพล สุขเกษม อดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ และเพื่อนกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ คุณสุพจน์ แสงประทุม รองประธานกรรมการ ฯ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา คุณบุญช่วย เอี่ยมประพัฒน์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด คุณสมบูรณ์ ทองสกุล รองประธานกรรมการ ฯ คุณสาโรจน์ ประชาศรัยสรเดช ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด และคณะ คุณบุษบา ชีชนะ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จำกัด คุณสมหมาย วัฒนจิตร กรรมการ คุณทองเปลว สุภาคม ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จำกัด คุณเสาวนิตย์ นิ่มนวล สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด คุณสมบูรณ์ เย็นเอง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ได้มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
ในเวลา 9.39 น. จึงได้มีการลงนามในสัญญาการก่อสร้างอาคารสหกรณ์ฯ โดยผู้ลงนามในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้แก่ คุณสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการ คุณวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ สำหรับ บริษัท เอส.อินเตอร์แอนด์ แอส โซซิเอทส์ คุณประเสริฐ จิรัสคามิน กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ลงนาม และมีคุณอารยา บุญยะศิรินันท์ และคุณพัศนา จิรัสคามิน ลงนามเป็นพยาน โดยกำหนดเริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป มีระยะเวลาก่อสร้าง รวม 480 วัน จากนั้นได้มีการพาชมบริเวณสถานที่ก่อสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด