ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 28 ก.ย. 2554
 1,045

สอ.กรมป่าไม้ ร่วมงานวันสหกรณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2552


สอ.กรมป่าไม้
ร่วมงานวันสหกรณ์
26 กุมภาพันธ์ 2552

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2552
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
โดยมีนายมงคลลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน
ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงวางพานพุ่มสักการะ
รวมทั้ง นส.อารยา บุญยะศิรนันท์ รองประธานกรรมการ สอ.กรมป่าไม้
นายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหน้าทีผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่
ร่วมวางพานพุ่มสักการะในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อรำลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย