ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 28 ก.ย. 2554
 674

สัมมนาสหกรณ์เบญจภาคี ป่าไม้ ประมง ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาที่ดินฯ วิชาการเกษตร


สัมมนาสหกรณ์เบญจภาคี
ป่าไม้ ประมง ส่งเสริมการเกษตร
พัฒนาที่ดินฯ วิชาการเกษตร

การสัมมนาเบญจภาคี
เครือข่ายเอื้ออาทรกับการพัฒนาประสิทธิภาพของสหกรณ์
ระหว่าง 5 สหกรณ์คือ สอ.กรมป่าไม้ สอ.กรมวิชาการเกษตร
สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร สอ.กรมประมง และ สอ.กรมพัฒนาที่ดิน
เมื่อ 25 – 26 พ.ย. 2549 ณ จ.ชลบุรี
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้ง 5 สหกรณ์
และการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ