ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 15 ส.ค. 2554
 864

ภาพข่าว ช่วย “สึนามิ” ผ่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ วันที่ 29 ธันวาคม 2547

ช่วย “สึนามิ” ผ่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มอบเงินทุนสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ จำนวน 20,000 บาท แก่นายสุวัช สิงหพันธ์อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 เพื่อนำไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยต่อไป

สัมมนากลุ่มสมาชิก จ.นครศรีธรรมราช


นายพิจิตร เพชรสังข์ นายสุเทพ บัวจันทร์ นางสมร พลไชย และนายสุรชัย อักษรวงศ์ ผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดสัมมนา “สิทธิประโยชน์ของสมาชิก” โสมาชิกเข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน ดยมีนายวิชิต สนธิวณิช กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ และนายชัยยันต์ คำป้อ กรรมการ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 19

สัมมนากลุ่มสมาชิก จ.ลำปางนายชัยยันต์ คำป้อ ผู้แทนสมาชิกจังหวัดลำปางและกรรมการดำเนินการ จัดสัมมนากลุ่มสมาชิก เรื่อง รู้จักสหกรณ์และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 13 สาขาลำปาง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการประมาณ 145 คน