สวัสดิการสำหรับสมาชิก
 • 20 ก.พ. 2567
 14,134

1. สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิกและวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์

สหกรณ์มอบสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิกให้กับสมาชิกทุกคน ในวันคล้ายวันเกิดสมาชิกและวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์  ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี โดยสมาชิกไม่ต้องยื่นเอกสารเพื่อขอรับสวัสดิการนี้ สมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณ์อื่นให้นับอายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับโอนผู้นั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์


หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

 • จ่ายให้แก่สมาชิกทุกคนในวันคล้ายวันเกิดสมาชิก จำนวน 100 บาท
 • จ่ายให้แก่สมาชิกทุกคนในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ตามอายุการเป็นสมาชิก
  อายุการเป็นสมาชิก 1–15 ปี    จำนวน   100    บาท
  อายุการเป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไป  จำนวน   200   บาท
  อายุการเป็นสมาชิก 30 ปีขึ้นไป  จำนวน   300    บาท
 • การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับตั้งแต่วันเข้าเป็นสมาชิกถึงวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ (28 กันยายน )
 • สหกรณ์จะนำฝากเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์