สวัสดิการสำหรับสมาชิก
  • 01 ม.ค. 2561
 5,285

สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก

สหกรณ์มอบสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิกให้กับสมาชิกทุกคน ในวันคล้ายวันเกิดสมาชิกและวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์  ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี โดยสมาชิกไม่ต้องยื่นเอกสารเพื่อขอรับสวัสดิการนี้ สมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณ์อื่นให้นับอายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับโอนผู้นั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์


หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

 ◦ จ่ายให้แก่สมาชิกทุกคนในวันคล้ายวันเกิดสมาชิก     จำนวน   100    บาท

 ◦ จ่ายให้แก่สมาชิกทุกคนในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ตามอายุการเป็นสมาชิก
 ◦ อายุการเป็นสมาชิก  1 – 15 ปี                        จำนวน   100    บาท
 ◦ อายุการเป็นสมาชิก  15 ปีขึ้นไป                       จำนวน   200   บาท
 ◦ อายุการเป็นสมาชิก  30 ปีขึ้นไป                      จำนวน   300    บาท

 ◦ การนับอายุการเป็นสมาชิกให้นับตั้งแต่วันเข้าเป็นสมาชิกถึงวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ (28 กันยายน )

 ◦ สหกรณ์จะนำฝากเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์