สวัสดิการสำหรับสมาชิก
  • 19 ธ.ค. 2560
 5,614

12. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เนื่องมาจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ หมายความว่า การปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยราชการ

ทุพพลภาพ หมายความว่า ได้รับอันตรายจนไม่สามารถประกอบอาชีพใด ๆ ได้ หรือสูญเสียอวัยวะ ดังต่อไปนี้   สูญเสียตาหนึ่งข้าง  สูญเสียมือหนึ่งข้างหรือเท้าหนึ่งข้าง สูญเสียการได้ยินโดยสิ้นเชิงและไม่มีทางรักษาให้หายได้

 

บาดเจ็บสาหัส หมายความว่า ได้รับอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ลิ้นขาด เสียอวัยวะอื่นใดหรือเสียความสามารถในการดมกลิ่น หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว แท้งลูก จิตพิการอย่างติดตัว ป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต ป่วยเจ็บซึ่งต้องใช้เวลารักษาหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้ไม่น้อยกว่า 20 วัน

การจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้

1.  กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม                   จ่ายให้รายละ       20,000  บาท

2.  กรณีสมาชิกทุพพลภาพ                   จ่ายให้รายละ       20,000  บาท

3.  กรณีสมาชิกบาดเจ็บสาหัส                จ่ายให้รายละไม่เกิน 10,000  บาท

 

เอกสารประกอบ ดังนี้

1. ใบคำขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก

2. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่สมาชิกสังกัดอยู่แจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้

    • เอกสารที่แสดงว่าถึงแก่กรรม (สำเนาใบมรณะบัตร) หรือหนังสือของสถานพยาบาลหรือแพทย์ที่รับรองว่า ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัสแล้วแต่กรณี

    • หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่สมาชิกนั้นสังกัดอยู่ หรือพยานหลักฐานอื่นใดอันเชื่อได้ว่าการถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัสนั้นเนื่องมาจากปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วแต่กรณี

    3.ยื่นขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรม หรือได้รับอันตรายจนถึงทุพพลภาพ หรือบาดเจ็บสาหัส

การจ่ายเงิน ให้จ่ายแก่บุคคลดังนี้

    • กรณีถึงแก่กรรม ให้จ่ายแก่คู่สมรส  หรือทายาทโดยธรรม หรือตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

    • กรณีทุพพลภาพหรือบาดเจ็บสาหัส ให้จ่ายแก่สมาชิกผู้นั้น หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือคู่สมรส หรือทายาทโดยธรรม  โดยแนบเอกสารดังนี้

    • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก คู่สมรส หรือทายาท

    • สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีถึงแก่กรรม)

    • สำเนาทะเบียนบ้านที่ประทับตราว่า “ตาย” (กรณีถึงแก่กรรม)

    • สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส หรือทายาท

    • สำเนาทะเบียนสมรส

    • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของคู่สมรส หรือทายาท (ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์)

 


เอกสาร