สวัสดิการสำหรับสมาชิก
 • 21 ธ.ค. 2560
 12,606

10. สวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

สหกรณ์จะทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกทุกรายตามที่บริษัทประกันชีวิตตอบรับการทำประกันชีวิต

 

ในกรณีที่สมาชิกเลือกทำประกันชีวิตกลุ่มค่าเบี้ยประกันที่ 50 บาท สหกรณ์จ่ายสนับสนุนค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิก 50 บาท ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเสียชีวิตจำนวน 100,000 บาท 

 • ในกรณีที่สมาชิกเลือกทำประกันชีวิตกลุ่มค่าเบี้ยประกันเกินกว่า 50 บาท สหกรณ์จ่ายสนับสนุนค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกรายละ 50 บาท / เดือน รวม 600 บาท/ปี
 • เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ให้ทายาทแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับเงินสินไหมทดแทนภายใน กำหนด 180 วันนับตั้งแต่วันเสียชีวิต
 • กรณีสมาชิกมีหนี้ค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ สหกรณ์จะนำเงินสินไหมทดแทนที่ได้รับมาชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ ส่วนเงินที่เหลือสหกรณ์จะจ่ายให้กับผู้รับโอนประโยชน์ตามหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต่อไป
 • ประกันชีวิตกลุ่มสิ้นสุดความถึงอายุ 70 ปี


เอกสารประกอบ
กรณีเสียชีวิต เนื่องจากเจ็บป่วย

 • สำเนาใบมรณะบัตร 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำประชาชนผู้เสียชีวิต 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ ประทับตรา “ตาย” 2 ชุด
 • หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล) 2 ชุด
 • ใบรับแจ้งการตาย (กรณีเสียชีวิตที่บ้าน) พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน 2 ชุด
กรณีเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ
 • สำเนาใบมรณะบัตร 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำประชาชนผู้เสียชีวิต 2 ชุด         
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ ประทับตรา “ตาย” 2 ชุด
 • รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี 2 ชุด
 • ใบรายงานชันสูตรพลิกศพ 2 ชุด

ส่งเอกสารมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ทางไปรษณีย์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ปณ. 169 ปณศ. จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900