สวัสดิการสำหรับสมาชิก
  • 18 ธ.ค. 2560
 6,892

13. สวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

  • สมาชิกต้องมีอายุครบ 60 ปี และมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • การนับอายุของสมาชิก และอายุการเป็นสมาชิก ให้นับถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปีเศษของปีให้ตัดทิ้ง
  • สมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณ์อื่น ให้นับอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับโอนผู้นั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์
  • การคิดคำนวณเงินสวัสดิการเพื่อบำเหน็จสมาชิก ให้คำนวณจากจำนวนปีที่เป็นสมาชิกคูณด้วยจำนวนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์หารด้วยหนึ่งร้อย หากต่ำกว่า 2,000 บาท ให้จ่าย 2,000 บาท แต่ทั้งนี้จำนวนเงินบำเหน็จต้องไม่เกิน 10,000 บาท จ่ายเพียงครั้งเดียวเมื่อสมาชิกอายุครบ 60 ปี
  • กรณีสมาชิกยังมีหนี้ค้างชำระอยู่กับสหกรณ์เกินกว่าร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น ให้สหกรณ์นำเงินที่คำนวณได้มาชำระหนี้ของสมาชิกที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมดก่อน
  • จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกในเดือนตุลาคมของทุกปี หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
  • สหกรณ์จะนำฝากเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์