สวัสดิการสำหรับสมาชิก
  • 17 ธ.ค. 2560
 9,553

14. สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

  • สมาชิกต้องมีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • การนับอายุของสมาชิก และอายุการเป็นสมาชิก ให้นับถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกปี เศษของปีให้ตัดทิ้ง
  • สมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณ์อื่น ให้นับอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับโอนผู้นั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์
  • จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกในเดือนตุลาคม ของทุกปี หรือตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร

จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกอาวุโส ตามรายละเอียด ดังนี้

  • สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี     จ่าย 1,000 บาท 
  • สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปี          จ่าย 1,500 บาท
  • สมาชิกอาวุโสที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 ปี          จ่าย 2,000 บาท

สหกรณ์จะนำฝากเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์