สวัสดิการสำหรับสมาชิก
  • 16 ธ.ค. 2560
 7,910

15. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ

ยื่นออนไลน์
ตรวจสอบสถานะ

ทุพพลภาพ หมายความว่า สมาชิกที่อยู่ในสภาพดังต่อไปนี้
                                                                                                                  
(1) เจ็บป่วยถึงขั้นหย่อนความสามารถ จนไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจำ ซึ่งต้องออกจากราชการ หรือบุคคลที่ออกจากราชการแล้ว และเจ็บป่วยหย่อนความสามารถ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือตนเองได้ จนอยู่ในสภาพเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยสภาพหย่อนความสามารถทั้งสองกรณีนี้ต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือ
                                                                                                                   
(2) เจ็บป่วยถึงขั้นหย่อนความสามารถ จนไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจำ ซึ่งต้องออกจากราชการ หรือบุคคลที่ออกจากราชการแล้ว และเจ็บป่วยหย่อนความสามารถ  แต่ยังช่วยเหลือตนเองได้ เช่น แขน ขา อ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง เป็นต้น โดยเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือ
                                                                                                                   
(3) สูญเสียตาหนึ่งข้าง หรือมือหนึ่งข้างหรือเท้าหนึ่งข้าง หรือสูญเสียการได้ยินโดยสิ้นเชิงและไม่มีทางรักษาให้หายได้
 

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

 
  • มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  • สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ ดังนี้  

 

    (1) เจ็บป่วยถึงขั้นหย่อนความสามารถ จนไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจำ ซึ่งต้องออกจากราชการ หรือบุคคลที่ออกจากราชการแล้ว และเจ็บป่วยหย่อนความสามารถ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือตนเองได้ จนอยู่ในสภาพเป็นผู้ป่วยติดเตียง ให้คำนวณตามอายุการเป็นสมาชิก ปีละ 8,000 บาท เศษของปีเกินกว่า 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี ทั้งนี้ ไม่เกิน 80,000 บาท โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 6 งวดเดือน งวดแรกจ่ายครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ได้รับ ส่วนที่เหลือแบ่งจ่ายเท่า ๆ กัน

 

    (2) เจ็บป่วยถึงขั้นหย่อนความสามารถ จนไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ในอาชีพประจำ ซึ่งต้องออกจากราชการ หรือบุคคลที่ออกจากราชการแล้ว และเจ็บป่วยหย่อนความสามารถ แต่ช่วยเหลือตนเองได้ เช่น แขน ขา อ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่ง เป็นต้น ให้คำนวณตามอายุการเป็นสมาชิก ปีละ 8,000 บาท เศษของปีเกินกว่า 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี ทั้งนี้ ไม่เกิน 40,000 บาท โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 6 งวดเดือน งวดแรกจ่ายครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ได้รับ ส่วนที่เหลือแบ่งจ่ายเท่า ๆ กัน

 

    (3) สูญเสียตาหนึ่งข้าง หรือมือหนึ่งข้างหรือเท้าหนึ่งข้าง หรือสูญเสียการได้ยินโดยสิ้นเชิงและไม่มีทางรักษาให้หายได้ ให้คำนวณตามอายุการเป็นสมาชิก ปีละ 8,000 บาท เศษของปีเกินกว่า 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี ทั้งนี้ ไม่เกิน 40,000 บาท โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 6 งวดเดือน งวดแรกจ่ายครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ได้รับ ส่วนที่เหลือแบ่งจ่ายเท่า ๆ กัน

 

  • กรณีสมาชิกผู้ได้รับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพตามวรรคหนึ่ง หากเสียชีวิตก่อนได้รับเงินครบตามจำนวนดังกล่าว ให้การจ่ายเงินตามสวัสดิการนี้เป็นอันสิ้นสุด
  • ให้สมาชิกหรือทายาทหรือผู้รับประโยชน์มีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ทราบพร้อมใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่น ๆ และภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการ
  • ผู้ที่ทุพพลภาพก่อนเป็นสมาชิกไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการ
 

เอกสารประกอบ

1. ใบคำขอรับสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก

2. หนังสือรับรองจากแพทย์ผู้ทำการรักษา

3. รูปถ่ายของสมาชิกขณะที่ทุพพลภาพ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     

5. สำเนาทะเบียนบ้าน


เอกสาร