ภาพกิจกรรม
  • 29 พ.ค. 2567
 197

สอ.โรงพยาบาลสระบุรี จำกัด ศึกษาดูงาน วันอังคารที่ 28 พ.ค. 67

ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสระบุรี จำกัด มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานและแนวทางการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เพื่อนำไปปรับใช้กับสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


โดยมี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม รองประธานกรรมการคนที่ 3 นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ เหรัญญิก นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์ กรรมการ นายภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการส่วนบริหาร นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ รองผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นางขวัญพนิต นุชสวาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และรักษาการรองผู้จัดการส่วนการเงิน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมอาคารสำนักงานของสหกรณ์

                                               
UploadImage

UploadImage
 

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน

UploadImage
 

ภาพบรรยากาศ โดยรวมของการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานและแนวทางการปฏิบัติงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

UploadImage