ภาพกิจกรรม
  • 23 พ.ค. 2567
 852

พิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

พิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

ณ บริเวณสำนักงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

              

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นายณรงค์ มหรรณพ รองประธานกรรมการ และนางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและธำรงไว้ซึ่งสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดีที่พระองค์ท่านได้ประกอบกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่แก่ขบวนการสหกรณ์

 

UploadImage

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวต้อนรับประธานในพิธี


UploadImage

หม่อมราชวงศ์ดัจฉราพิมล รัชนี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

UploadImage

UploadImage