ภาพกิจกรรม
  • 27 ก.พ. 2567
 614

สอ.ปม. ร่วมวางพานพุ่มวันสหกรณ์แห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 26 ก.พ. 67

ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยนายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ นายณรงค์ มหรรณพ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 นายภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมวางพานพุ่มเพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ

UploadImage

UploadImage

UploadImage