ข่าวสารสหกรณ์
  • 29 ม.ค. 2567
 1,029

ใช้ชีวิตแบบไม่มีสะดุด เปลี่ยนบ้าน...ที่ดินเป็นเงิน กับ เงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

Highlight

  • สำหรับสมาชิกเท่านั้น
  • ไม่ว่า บ้าน ที่ดิน ทาวน์เฮาส์ ใช้ยื่นกู้ได้หมด!!
  • วงเงินให้กู้สูงสุด 5 ล้านบาท
  • ดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี
  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี หรือจนถึงอายุ 70 ปี
  • ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอกู้ คลิ๊ก

 

วางแผนการกู้ดี ชีวิตจะได้ไปต่อแบบไม่มีสะดุด เงินกู้อนุมัติไว แค่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่ต้องหาคนค้ำให้วุ่นวาย กู้ได้สูงสุด 5 ล้านบาท และสามารถผ่อนได้ถึงอายุ 70 ปี กู้แล้วได้เฉลี่ยคืน

โดยสามารถบริหารวงเงินกู้เพื่อนำไปต่อยอดและเคลียร์ภาระหนี้ต่างๆ ได้มากมาย อาทิเช่น

- นำไปใช้ชำระหนี้ภายนอกที่มีอัตราดอกเบี้ยและจำนวนเงินผ่อนชำระที่สูงกว่าสหกรณ์

- นำไปใช้ชำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ เพื่อลดภาระการผ่อนชำระ หรือกรณีสามัญไม่มีผู้ค้ำประกันสามารถนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันแทน

- นำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริม

- นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว

- เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

ใช้บ้านแลกเป็นเงิน เพิ่มโอกาสต่างๆ ในชีวิต ให้คุณรับความสุขมากยิ่งขึ้น

สมาชิกหลายๆ ท่าน อาจเคยเจอปัญหาติดขัดทางด้านการเงิน หรือในการหมุนเงินใช้ในชีวิตประจำวันไม่ทันกันมาบ้าง ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เอง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนเหล่านี้ ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว เรื่องการงาน หรือเรื่องต่างๆ ที่อาจกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิก เพื่อช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสทางการเงินให้กับสมาชิก สหกรณ์จึงให้เงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กับสมาชิกที่มีบ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโด หรือ ที่ดินเปล่า ก็สามารถนำมาใช้เป็นหลักค้ำประกันในการยื่นกู้ได้ทั้งหมด โดยมีวงเงินให้กู้สูงสุด 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.20% ผ่อนชำระนานได้ถึง 30 ปี หรือจนถึงอายุ 70 ปี โดยมีเงื่อนไขการให้กู้แก่สมาชิก ที่มีอสังหาริมทรัพย์อันมีชื่อของสมาชิกผู้กู้เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ (หรือคู่สมรส) เท่านั้น
 

สำหรับการให้กู้นั้นสหกรณ์กำหนดเงื่อนไขและจำนวนเงินให้กู้ทั้งหมด 3 ประเภทดังนี้

1. สำหรับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะ (มีหนี้กับสหกรณ์หรือกับสถาบันการเงินอื่นๆ ก็ได้)

• ให้กู้รวมเงินกู้พิเศษวนาเคหะ สูงสุด 90% ของราคาประเมิน


2. สำหรับสมาชิกที่มีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือ ห้องชุด ที่ปลอดภาระจำนอง

• ให้กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน


3. สำหรับสมาชิกที่มีที่ดินเปล่า ที่ปลอดภาระจำนอง และมีเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคเข้าถึง

• ให้กู้สูงสุด 60% ของราคาประเมิน
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565

———————————————

เงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

    ข้อ 42 เงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เงินกู้แก่สมาชิกนำไปใช้จ่ายตามความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

            42.1 เพื่อชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยและจำนวนเงินผ่อนชำระที่สูงกว่าสหกรณ์

            42.2 เพื่อชำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์

            42.3 เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม

            42.4 เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว

            42.5 เพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    ข้อ 43 การพิจารณาจำนวนเงินกู้และหลักประกันสหกรณ์อนุมัติให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

            43.1 สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด หรือสถาบันการเงินอื่นให้กู้ได้รวมเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน กรณีมีดอกเบี้ยค้างชำระจากสถาบันการเงินอื่น ให้ผู้กู้ชำระให้เสร็จสิ้นก่อนรับเงินกู้

            43.2 สมาชิกที่มีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุดอันปลอดจากภาระจำนอง ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน    

            43.3 สมาชิกที่มีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินเปล่า อันปลอดจากภาระจำนอง ต้องมีทางสาธารณะเข้าออกและสาธารณูปโภคเข้าถึง ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาประเมิน

            ผู้ขอกู้ต้องยินยอมให้สหกรณ์ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

              ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

    ข้อ 44 การผ่อนชำระเงินกู้ ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี และอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 70 ปี โดยระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ก่อนเกษียณอายุราชการต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ทั้งหมด ยกเว้นจำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ไม่นำระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ก่อนเกษียณอายุราชการดังกล่าวมาบังคับใช้

    ข้อ 45 ผู้ขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้องชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้

            45.1 ค่าประเมินหลักประกัน สมาชิกต้องชำระค่าประเมินหลักประกันตามที่จ่ายจริง กรณียื่นกู้ครั้งใหม่หากหลักประกันที่จำนองไว้กับสหกรณ์มีอายุการประเมินเกินกว่า 5 ปี ต้องประเมินหลักประกันใหม่

            45.2 ค่าใช้จ่ายในการจดนิติกรรม

                45.2.1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,000.00 บาท

                45.2.2 ต่างจังหวัด จำนวน 3,000.00 บาท
 

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 


UploadImage
 

 

(นายวิชิต สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 


เอกสาร