สาระน่ารู้
  • 19 ม.ค. 2567
 2,587

สรุปยอดการจ่ายเงินสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก และสมาชิกสมทบ ประจำปี 2566

ปี 2566 สหกรณ์ฯ จ่ายสวัสดิการให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ รวมกว่า 43 ล้านบาท

ในรอบปี 2566 สหกรณ์ได้จ่ายเงินเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบทั้งจากทุนสวัสดิการและจากงบประมาณรายจ่าย ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของสมาชิก รวมทั้งสิ้น 43,606,631.71 บาท โดยสามารถสรุปยอดการจ่ายเงินสวัสดิการได้ดังนี้

การจ่ายสวัสดิการสมาชิก
UploadImage

 

รวมจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกทั้งสิ้น 36,458,569.64 บาท 

 


การจ่ายสวัสดิการสมาชิกสมทบ
UploadImage

 

รวมจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกสมทบทั้งสิ้น 7,148,062.07 บาท