ภาพกิจกรรม
  • 11 ม.ค. 2567
 3,419

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 66-67 รอบที่ 1

จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดกิจกรรมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ ร่วมตอบ“แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก” ประจำปี 66-67 โดยสหกรณ์ได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ออกเป็น 2 ประเภท คือ

 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการ ในด้านต่างๆ เป็นแบบประเมิน online ผ่าน google form
2. แบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการผ่านเคาน์เตอร์สมาชิก โดย สมาชิกและสมาชิกสมทบ สามารถทำแบบประเมินการให้บริการ ด้วยการสแกน QR Code ได้ที่หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์ หลังการรับการบริการต่างๆ 

 

การจับรางวัลผู้โชคดี จะทำการสุ่มจับรางวัล 2 รอบ โดยจับรางวัล รอบที่ 1 ในเดือนมกราคม 2567 และ รอบที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม 2567 (สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรอบเดียว)

 

 

ประกาศผลการจับรางวัลรอบที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2567

 

 

รางวัลผู้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการผ่านเคาน์เตอร์สมาชิก

UploadImage


1. เลขที่สมาชิก 527471 นันทนิจ สุขยิรัญ

2. เลขที่สมาชิก16749 ศิริลักษณ์ พยัคฆนันทน์

3. เลขที่สมาชิก 21636 สุวรรณี โกวิทวรางกูร

4. เลขที่สมาชิก 11638 มาลิณี โพธิ์กระเจน

5. เลขที่สมาชิก 524771 พัชรินทร์ ปีติวัฒนาชัย

6. เลขที่สมาชิก 21582 ดวงกมล เบ่งฮวด

7. เลขที่สมาชิก17146 อุปดิศร์ ฉัตรคำ

8. เลขที่สมาชิก 520879 ธนันญ์ภร ทองศักดิ์สิทธิ์

9. เลขที่สมาชิก 18029 สุคิด เรืองเรื่อ

10.เลขที่สมาชิก20559 ศิรินทร์ภรณ์ บุญเพ็ชร

11. เลขที่สมาชิก 526361จักริน ขาวประเสริฐ

12. เลขที่สมาชิก 523573 อภิญญา มาศสุข

13. เลขที่สมาชิก 503932 ณัฐฐา อ่อนสุวรรณ

14. เลขที่สมาชิก 527591 นุศรา จันทรัตน์

15. เลขที่สมาชิก 527900 สุรศักดิ์ แก้วเกาะเกิด

16. เลขที่สมาชิก 11594 ชม มาแดง

17. เลขที่สมาชิก 527591 นุศรา จันทรัตน์

18. เลขที่สมาชิก19688 เพ็ญพินิช วิศิษฏ์ศาสตร์กุล

19. เลขที่สมาชิก 16704 กำธร สุวรรณเวช

20. เลขที่สมาชิก 20475 ทิวากร จันทร์โคตร

 

รางวัลผู้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการ ในด้านต่างๆ 


UploadImage
 

1. เลขที่สมาชิก 8612 ธนัช เนมีย์

2. เลขที่สมาชิก 20132 รังสันต์ พรมภาพ

3. เลขที่สมาชิก 21623 นลินรัตน์ ไชยเมธานันท์

4. เลขที่สมาชิก 15167 จีระศักดิ์ แสนขัติ

5. เลขที่สมาชิก 7447 บัณฑิต วงศ์อรินทร์

6. เลขที่สมาชิก 18885 กันตินันท์ หมอมนต์

7. เลขที่สมาชิก 13607 อารี เรืองณรงค์

8. เลขที่สมาชิก 14883 ณฤดี อินทรพันธ์

9. เลขที่สมาชิก 500034 น้องนุช เอิบฤทัย

10. เลขที่สมาชิก 12971 สมชาย สาริกานนท์

11. เลขที่สมาชิก 18103 สพินนา อ่อนเพ็ง

12. เลขที่สมาชิก 18592 จุลวดี มณีศิลป์

13. เลขที่สมาชิก  14899 สุพัชราพร สินทอง

14. เลขที่สมาชิก 10641 ประสิทธิ์ แพงแพง

15. เลขที่สมาชิก13906 ชิษณุพงศ์ พรหมสัมฤทธิ์

16. เลขที่สมาชิก 13943 มานิต ฝั้นวีระ

17. เลขที่สมาชิก 516684 ธีรพัฒน์ พิมเสน

18. เลขที่สมาชิก15039 มีเดช พงศ์จันทรเสถียร

19. เลขที่สมาชิก 21220 แคทลิยา กลิ่นแก้ว

20. เลขที่สมาชิก 21038 ปวีณา พจน์สมพงส์

21. เลขที่สมาชิก 21147 อำนาจ สร้อยเกียว

22. เลขที่สมาชิก 2901ธาราเทพ โกมาสถิตย์

23. เลขที่สมาชิก 17252 ปราการ แปงกลาง

24. เลขที่สมาชิก 522943 กมลวรรณ เกิดศรีพันธ์

25. เลขที่สมาชิก 521874 วีระนุช แพงพุ่ม

26. เลขที่สมาชิก 18430 อภิวัฒน์ ภิรมย์รื่น

27. เลขที่สมาชิก 505013 ประภา ลิ่มวนิชกุล

28. เลขที่สมาชิก 500063 สุภาวดี ธีระธนนันต์

29. เลขที่สมาชิก 518525 มาโซ เต๊ะ

30. เลขที่สมาชิก 19727 วนิดา ล้ำเลิศวัฒนา

ผู้ที่มีรายชื่อได้รับของรางวัลหากมีความประสงค์จะมารับของรางวัลด้วยตนเอง ที่สำนักงานสหกรณ์ สามารถมารับได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 มกราคม 2567 ในวันและเวลาทำการ หลังจากวันที่ 19 มกราคม 2567 สหกรณ์จะทำการจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ของผู้ที่ได้รับรางวัล
 


สำหรับการจับรางวัลรอบที่ 2 นั้น จะจับรางวัลในเดือนกรกฎาคม 2567 หากสมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ สามารถร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อร่วมลุ้นรางวัลกับสหกรณ์ได้ จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.67 (คลิ๊กรายละเอียด)