สาระน่ารู้
  • 09 ม.ค. 2567
 3,911

เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ? คำนวณอย่างไร?

เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ? คำนวณอย่างไร?

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์จะมีการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบทุก ๆ ท่าน สหกรณ์จึงมานำเสนอสาระน่ารู้ ในเรื่อง “เงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ? แล้ว คำนวณอย่างไร ?” ให้ทุกท่านได้ทราบกัน

 

UploadImage


เงินปันผล... คืออะไร ?

เงินปันผล คือ ผลตอบแทนที่คิดจากจำนวนเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ ซึ่งสมาชิกสะสมตามระยะเวลาของการส่ง คูณด้วยอัตราเงินปันผลในปีนั้น ๆ 

UploadImage
 

เงินเฉลี่ยคืน... คืออะไร ?

เงินเฉลี่ยคืน คือ เงินที่จ่ายคืนให้กับสมาชิกผู้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ในปีเดียวกัน คูณด้วยอัตราเฉลี่ยคืนที่สหกรณ์กำหนดไว้ในแต่ละปี สมาชิกที่มิได้กู้เงินใด ๆ กับสหกรณ์เลย จะได้รับเฉพาะส่วนของเงินปันผลตามหุ้น แต่ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

 

UploadImage
 

เงินปันผล... คำนวณอย่างไร?

ตัวอย่าง นายประหยัด อดออม มีทุนเรือนหุ้น วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 100,000 บาท ถือหุ้นในปี 2566 เดือนละ 1,000 บาท จะได้เงินปันผล ดังนี้ (ในตัวอย่างนี้ หากที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินปันผล 4.00%)


หน่วย:บาท

วิธีคิดเงินปันผล

วันที่

หุ้น

วิธีคำนวณปันผล 4.00%

เงินปันผล

31 ธ.ค. 65

ยอดยกมา

100,000

หุ้นยกมา x 4.00%

100,000 x 4.00/100

4,000.00

31 ม.ค. 66

1,000

หุ้นรายเดือน x 4.00% x จำนวนวัน / 365

1,000 x 4.00/100 x 335/365

36.71

28 ก.พ. 66

1,000

1,000 x 4.00/100 x 307/365

33.64

31 มี.ค. 66

1,000

1,000 x 4.00/100 x 276/365

30.25

30 เม.ย. 66

1,000

1,000 x 4.00/100 x 246/365

26.96

31 พ.ค. 66

1,000

1,000 x 4.00/100 x 215/365

23.56

30 มิ.ย. 66

1,000

1,000 x 4.00/100 x 185/365

20.27

31 ก.ค. 66

1,000

1,000 x 4.00/100 x 154/365

16.88

31 ส.ค. 66

1,000

1,000 x 5.25/100 x 123/365

13.48

30 ก.ย. 66

1,000

1,000 x 5.25/100 x 93/365

10.19

31 ต.ค. 66

1,000

1,000 x 5.25/100 x 62/365

6.79

30 พ.ย. 66

1,000

1,000 x 5.25/100 x 32/365

3.51

31 ธ.ค. 66

1,000

1,000 x 5.25/100 x 1/365

0.11

รวม

 

 

4,222.35

นายประหยัด อดออม จะได้รับเงินปันผล 4.222.35 บาท 

เงินเฉลี่ยคืน... คำนวณอย่างไร?

ตัวอย่าง นายประหยัด อดออม กู้เงินสหกรณ์ประเภทต่าง ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ทั้งปี จำนวน 62,170.40 บาท สหกรณ์จะต้องคำนวณจากดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิกมีอยู่ ตามที่สมาชิกจ่ายจริงแล้วนำมารวมกัน ดังนั้น จำนวนเงินเฉลี่ยคืน คำนวณได้ดังนี้ (ในตัวอย่างนี้ หากที่ประชุมใหญ่มีมติให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืน 7%)

 
วิธีคิดเงินเฉลี่ยคืน
ประเภทเงินกู้
ดอกเบี้ยทั้งปี
วิธีคำนวณเงินเฉลี่ยคืน 7%
เงินเฉลี่ยคืน
กู้ฉุกเฉิน
8,512.60
8,512.60 x 7/100
595.88
กู้สามัญทั่วไป
38,521.10
38,521.10 x 7/100
2,696.48
กู้สามัญเพื่อการศึกษา
6,463.25
6,463.25 x 7/100
452.43
กู้สามัญดิจิทัล
8,673.45
8,673.45 x 7/100
607.14
นายประหยัด อดออม ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
4,351.93
 

เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน

กรณีนายประหยัด อดออม เมื่อรวมเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแล้ว จะได้รับเงินจำนวน 8,574.28 บาท = เงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน (4,222.35 + 4,351.93 = 8,574.28 บาท)