ข่าวสารสหกรณ์
  • 05 ม.ค. 2567
 3,023

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 401 (ถนอม เปรมรัศมี) อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิ การเลือกผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ การพิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ โดยมีกำหนดการ ดังนี้


กำหนดการ

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ห้องประชุม 401(ถนอม เปรมรัศมี)
อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


 

07.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน

08.30 – 08.45 น.  พิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

08.45 – 09.00 น.  มอบรางวัล “ผู้แทนสมาชิกดีเด่น” ประจำปี 2566

09.00 – 09.30 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก และบทบาทของศูนย์ประสานงาน
                   โดย นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
09.30 น.          การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567

                           

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องการเลือกตั้งประธานและกรรมการเลือกตั้ง

ระเบียบวาระที่ 3.1 จำนวนคณะกรรมการที่ว่างลงและการดำรงตำแหน่ง

ระเบียบวาระที่ 3.2 การเลือกประธานและกรรมการเลือกตั้ง

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 4.3 แผนและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 4.4 สรุปผลการดำเนินการระหว่างสหกรณ์ฯ

                 กับบริษัท การบินไทย จำกัด

                 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด

                 และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด

ระเบียบวาระที่ 4.5  ประกาศต่าง ๆ ของนายทะเบียนสหกรณ์ ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 4.6  ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา

ระเบียบวาระที่ 4.7  ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียน และการถูกลงโทษของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1  การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 5.2  การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 5.3  การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 5.4  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบวาระที่ 5.5  นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 5.6  การอนุมัตินโยบายแผนการฝากและการลงทุน ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 5.7  การอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567    

ระเบียบวาระที่ 5.8  การกำหนดวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 5.9  การคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าธรรมเนียม

ระเบียบวาระที่ 5.10 ประกาศเรื่องเงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอน

ระเบียบวาระที่ 5.11 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2567

ระเบียบวาระที่ 5.12 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด

 

 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)      

 

ปิดการประชุมใหญ่

 

------------------------------------------

 

 

หมายเหตุ : 

1. ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ ข้อ 17 ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งชี้แจงวิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้ง และวิธีการตรวจนับคะแนนรวมทั้งกำหนดเวลาสิ้นสุดของการลงคะแนนต่อที่ประชุมใหญ่สหกรณ์

2. เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน           

3. เวลา 10.30 น. และ 15.00 น. บริการอาหารว่างในห้องประชุม