ข่าวสารสหกรณ์
  • 12 ธ.ค. 2566
 828

สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบ ดังนี้

1. แจ้งปิดบัญชีสิ้นปี 2566 : เพื่อคำนวณเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ยเงินฝาก 

 การทำธุรกรรม Bill Payment ผ่านทาง Application ของกรุงไทย Next , Scb Easy , ttb Touch หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทยธนชาติ ได้ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2566

การปิดบัญชีสิ้นปี เป็นการสรุปผลการดำเนินงานจากการบันทึกบัญชีตลอดทั้งปี รวมถึงเป็นการ ยกยอดหุ้น หนี้ และเงินฝากคงเหลือของสมาชิกสำหรับตั้งต้นในปีบัญชี 2567 อีกทั้งรายละเอียดของรายการหุ้น  เงินกู้ เงินฝาก จะถูกมาคำนวณเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ หากมี การปิดบัญชีสิ้นปีเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล หรือทำย้อนรายการข้อมูลในปีที่ปิดบัญชีได้

 แต่เนื่องด้วยสหกรณ์จะต้องปิดทำการในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ตามมติครม. และการทำธุรกรรม Bill Payment ผ่านทาง Application ของกรุงไทย Next , Scb Easy , ttb Touch หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคาร รายการข้อมูลจากธนาคารจะถูกส่งมาที่สหกรณ์ในวันทำการถัดไป จึงทำให้สหกรณ์ทำรายการให้กับสมาชิกได้ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 หากสมาชิกมีการทำธุรกรรม Bill Payment หลังจากวันดังกล่าว สหกรณ์จะทำรายการให้เป็นวันที่ 2 มกราคม 2567

 ทั้งนี้ สมาชิกยังสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ให้ทันรอบปีบัญชี 2566 แบบ realtime ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 หรือทาง App Forest Coop Go ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ก่อนที่สหกรณ์จะทำการปิดระบบเพื่อทำการปิดบัญชีสิ้นปี) สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว๊ปไวต์สหกรณ์ www.025798899.com ค่ะ

 

2. แจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำ 2567

 คณะกรรมการดำเนินการมีมติเห็นชอบจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ที่สำนักงานสหกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี คัดเลือกผู้สอบบัญชี คัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ พิจาณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 และการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการเพื่อบริหารงานสหกรณ์ในชุดที่ 47 ต่อไป

 

3. ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2566

 ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายใช้การจัดมาตรฐานสหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีการจัดมาตรฐานสหกรณ์ตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ. 2545 มาโดยลำดับ และได้ปรับปรุงการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์พิจารณาจากผลการดำเนินงาน และกระบวนการจัดการภายในของสหกรณ์ ซึ่งได้กำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ออกเป็นสองระดับ คือ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์

 ซึ่งในปี 2566 นี้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ดำเนินการจัดมาตรฐานสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้แจ้งผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีผล อยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อความมั่นคงและก่อเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อมวลสมาชิกต่อไป

 

4. การเริ่มรับของขวัญปีใหม่ 2567

 หลังจากที่สหกรณ์ได้เปิดให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ ลงทะเบียนรับของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2567 นั้นก็คือ “กระเป๋าเป้ Forester Bag”กระเป๋าอเนกประสงค์ ที่มีช่องใส่ของมากถึง 7 จุด ผลิตด้วยผ้ากันน้ำอย่างดี พร้อมสำหรับทุกการเดินทาง และ ยังมีฟองน้ำกันกระแทก สำหรับใส่ notebook หรือ Tablet โดยสหกรณ์มอบของขวัญปีใหม่ 2567 ให้สมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน ที่สมัครเป็นสมาชิก ก่อนหรือภายในวันที่ 28 กันยายน 2566  

 ซึ่งตอนนี้สหกรณ์ได้เริ่มทยอยจัดส่งให้กับสมาชิกทุกท่าน ที่เลือกส่งทางไปรษณีย์ โดยจะเริ่มได้รับประมาณปลายเดือนธันวาคม 2566 สำหรับท่านที่เลือกรับที่ ณ สำนักงานสหกรณ์ สามารถเข้ามารับได้ในวันที่ 20 - 28 ธ.ค. 2566 ในวันและเวลาทำการค่ะ
 

สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ในช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น line @forestcoop เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com Instagram Facebook รวมทั้งรายการ Focus News,Co-op report ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารของสหกรณ์ค่ะ