ข่าวสารสหกรณ์
  • 17 พ.ย. 2566
 352

สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนตุลาคม 2566

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเดือนตุลาคม สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบ ดังนี้

1. แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกที่มิได้ทำประกันชีวิต  พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

ตามที่สหกรณ์จัดให้มีสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกที่มิได้ทำประกันชีวิต โดยสมาชิกที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนี้ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก หรือทำประกันชีวิตกลุ่มแล้วแต่ได้รับการปฏิเสธจากบริษัทผู้รับประกันด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด หรือสมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิกและไม่ประสงค์ทำประกัน หรือบริษัทประกันชีวิตไม่รับทำประกันเนื่องจากอายุเกิน 70 ปี และต่อมาสมาชิกเสียชีวิต ตามระเบียบเดิมสหกรณ์จะจ่ายเงินตามอายุการเป็นสมาชิกปีละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบปรับลดจำนวนเงินที่จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิก จากปีละ 10,000 บาท เป็นปีละไม่เกิน 7,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จ่ายทั้งหมดนี้ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่และไม่เกิน 100,000 บาท สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์สหกรณ์
 

2. การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่นประจำปี 2566

ตามที่สหกรณ์ได้ออกประกาศคัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจำปี 2566 โดยให้เสนอชื่อระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอชื่อแล้ว และคณะกรรมการดำเนินการได้คัดเลือกผู้แทนสมาชิกดีเด่นซึ่งเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ ดังนี้

    1. เป็นผู้ที่ประสานงานให้ข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์

    2. เป็นผู้อุทิศตนและเสียสละในการทำหน้าที่ผู้แทนสมาชิก

    3. เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีมนุษย์สัมพันธ์

    สหกรณ์จึงได้ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิกดีเด่นประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

    1. นางสาวจุติพร ศรีสวัสดิ์ กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี

    2. นางยุวดี เขื่อนสาร กลุ่มสมาชิกจังหวัดตาก

    3. นางกมลลักษณ์ แดงเสนาะ กลุ่มสมาชิกจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ สหกรณ์จะมอบโล่เชิดชูเกียรติและเสื้อสูทแจ๊คเก็ตให้กับผู้แทนสมาชิกดีเด่น ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
 

3. การถือหุ้นรายเดือน กรณีมีหนี้เงินกู้สามัญมากกว่ามูลค่าหุ้น และถือหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนเงินกู้    

คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติเห็นชอบให้สมาชิกสามารถส่งหุ้นขั้นต่ำเดือนละ 120 หุ้นหรือเดือนละ 1,200 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกให้มีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น เมื่อสมาชิกได้กู้เงินกู้สามัญกับสหกรณ์และระดมหุ้นเกินกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนเงินกู้แล้ว สามารถลดการถือหุ้นรายเดือนได้ ทั้งนี้ การลดการถือหุ้นรายเดือนดังกล่าวกระทำได้คราวละไม่เกิน 2 ปี หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ลดการถือหุ้นรายเดือน ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาการลดหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์ลดการถือหุ้นรายเดือน ให้สมาชิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม “คำขอลดการชำระค่าหุ้นรายเดือน สำหรับสมาชิกกรณีมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนเงินกู้” ได้ที่เว็ปไซต์สหกรณ์ ข้อ 6.4 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์สหกรณ์

 

สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ในช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น line @forestcoop เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com Instagram Facebook รวมทั้งรายการ Focus News,Co-op report ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารของสหกรณ์ค่ะ