ภาพกิจกรรม
  • 15 พ.ย. 2566
 309

สอ.กรมที่ดิน จำกัด ศึกษาดูงาน วันอังคาร ที่ 14 พ.ย. 66

ในวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สอ.กรมที่ดิน จำกัด ได้นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ มาศึกษาดูงานของ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านการให้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น ด้านการฝากเงิน ด้านสวัสดิการสมาชิก และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของสหกรณ์ โดยมี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด นายณรงค์ ทองขจร รองประธานกรรมการ นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ เหรัญญิก นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล รองผู้จัดการ ส่วนการเงิน นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางรัตนพร สิทธิกุลนันท์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมอาคารสำนักงานของสหกรณ์

UploadImage

UploadImage


UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน

UploadImage

UploadImage

ภาพบรรยากาศ โดยรวมของการบรรยาย เรื่องการให้บริการธุรกรรมผ่านแอพพลิเคชั่น ด้านการฝากเงิน ด้านสวัสดิการสมาชิก และมีการถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการระหว่างสหกรณ์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage

UploadImage

นายไพโรจน์ เผือกวิไล รองประธานกรรมการ สอ.กรมที่ดิน จำกัด กล่าวขอบคุณ
สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ในการให้ศึกษาดูงาน

UploadImage

UploadImage

มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

UploadImage