กิจกรรมสมาชิก
  • 06 พ.ย. 2566
 2,370

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับรางวัล 190 รางวัล กับโครงการวันออมแห่งชาติ 66

 

กิจกรรมส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25-31 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งสหกรณ์จัดกิจกรรมให้สมาชิกทุกท่าน เปิดบัญชีใหม่, ฝากเงิน เพิ่ม 5,000 บาท หรือ หักเพิ่มเงินฝากรายเดือน 500 ขึ้นไป มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลกว่า 190 รางวัล โดยสงวนสิทธิ์สมาชิก 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์การทำธุรกรรม

 

บัดนี้ สหกรณ์ได้สุ่มรายชื่อผู้โชคดีเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลดังนี้


UploadImage
 

1. นาฬิกา SmartWatch จำนวน 10 รางวัล

เลขที่สมาชิก 17285 : นายอภิสิทธิ์ สิมศิริ   

เลขที่สมาชิก 7571 : นายกีรติ เมฆสุวรรณ

เลขที่สมาชิก 20946  : นายทีฆายุ วันเนา   

เลขที่สมาชิก 504321 : นางสาวพิชญากร ทวีมูล    

เลขที่สมาชิก19830 : นายโกศล เกษมไพบูลย์   

เลขที่สมาชิก 14199 : นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง   

เลขที่สมาชิก 18815 : นางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล    

เลขที่สมาชิก 10035 : นายกิตติ เตียวตระกูลวัฒน

เลขที่สมาชิก 524406 : นายจักรพงษ์ สังข์เงิน

เลขที่สมาชิก 20810 : นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ศรีวรรณ

UploadImage
 

2. เครื่องปั่นน้ำผลไม้ จำนวน 5 รางวัล

เลขที่สมาชิก 20224  : นางเพ็ญสินี หนูทอง

เลขที่สมาชิก 513328 : นางสาวอังคณา เกตุแก้ว

เลขที่สมาชิก 16950 : นางอัฐพร วิทยาเจริญ

เลขที่สมาชิก 20910 : นางสาวกนกวรรณ ภักดีพรหมมา

เลขที่สมาชิก 12181 : นางสาวเกษณีย์ พิทักษ์

UploadImage
 

3. กระบอกน้ำออมทรัพย์ จำนวน 55 รางวัล

เลขที่สมาชิก 21982 : นายสุธีรพันธ์ สวัสดิ์กุลดิลก   

เลขที่สมาชิก 2222 : นางมณี ว่องไว

เลขที่สมาชิก11938 : นายมะกอลี มะแอ

เลขที่สมาชิก9760 : นางจิตติมา ศิริเมืองราช

เลขที่สมาชิก505025 : นายจักรพงษ์ ชนะบุญ

เลขที่สมาชิก516254 : นางสาวอุทัยทิพย์ มณีชิติพัทธ์

เลขที่สมาชิก 515450 : นายชัชวิน หล่อสุวรรณศิริ

เลขที่สมาชิก11756 : นางดาวรุ่ง ใจจริง

เลขที่สมาชิก1335 : นายกิติ ศิริวัลลภ

เลขที่สมาชิก20614 : นางสาวพัทธนันท์ เย็นคำสุวรรณ์

เลขที่สมาชิก 1163 : นางสาวเบ็ญจา คำแดง

เลขที่สมาชิก 521385 : นางสาวศิริพร ริ้วทอง

เลขที่สมาชิก20029 : นายทรงพต เจียระบรรพต

เลขที่สมาชิก527970 : นางสาวอารียา เพ็งพิมพ์

เลขที่สมาชิก10480 : นายพิเชฐ สำนวน

เลขที่สมาชิก7941 : นายนิติธาดา ประเสริฐพงษ์

เลขที่สมาชิก 526331 : นายปริญ สมอดี

เลขที่สมาชิก12631 : นายนิวัตร ชาติกานนท์

เลขที่สมาชิก502788 : นางสาวนาจนา ผู้พัฒนพงศ์

เลขที่สมาชิก19097 : นางธนวรรณ ทรงประกอบ

เลขที่สมาชิก17549 : นายพิศ มุกนพรัตน์

เลขที่สมาชิก516296 : นางจริยา พรประเสริฐ

เลขที่สมาชิก520320 : นางเพลินจิตต์ ตันจ้อย

เลขที่สมาชิก510490 : นายเรียงศักดิ์ แก้วพูล

เลขที่สมาชิก22042 : นางสาวนริศา แบนอ้น

เลขที่สมาชิก17037 : นางสาวสุดา โตรส

เลขที่สมาชิก511450 : นายทวีศักดิ์ อุทัยเลี้ยง

เลขที่สมาชิก526375 : นางสาวณัฐธิดา วงศ์ตั้ง

เลขที่สมาชิก17690 : นายสุเมธ เดชะตันตระกูล

เลขที่สมาชิก17966 : นางสาวปุณฑรี ชวนชื่น

เลขที่สมาชิก1716 : นายชัยยันต์ คำป้อ

เลขที่สมาชิก3775 : นายประสพ สุวรรณน้อย

เลขที่สมาชิก512739 : นางสาวนริศรา แสนเสนาะ

เลขที่สมาชิก14426 : นายกฤษณ สุขพานิช

เลขที่สมาชิก515046 : นางสาวธารทิพย์ พงษ์ศิริเดชา

เลขที่สมาชิก13951 : นายวิโรจน์ พวงภาคีศิริ

เลขที่สมาชิก521341 : นายปิติภัทร ฤกษ์เมือง

เลขที่สมาชิก18421 : นางสาวรัชดา ศรีศักดิ์บางเตย

เลขที่สมาชิก520192 : นางสาวนันธิญา คำอุดม

เลขที่สมาชิก20264 : นางสาววิยะดา จูฑะพุทธิ

เลขที่สมาชิก13280 : นายอรรณพ ชัยพรธนรัตน์

เลขที่สมาชิก500182 : นางสาวศรีคล้าย ศรีวงค์

เลขที่สมาชิก506575 : นางสาวสิริรัชต์ ฤกษ์เมือง

เลขที่สมาชิก10834 : นายสุรพล สายสนิท

เลขที่สมาชิก505020 : นางสาวนพรัตน์ ฤกษ์เกษม

เลขที่สมาชิก4129 : นางนัทรีรัตน์ สุขแสนเจริญ

เลขที่สมาชิก19617 : นางสาวศศิธร ศรีสุรักษ์

เลขที่สมาชิก13869 : นายอดุลย์ศักดิ์ อินทร์ชัยศรี

เลขที่สมาชิก3831 : นางสาวกุลจิรา บุญญะปฏิภาค

เลขที่สมาชิก20966 : นางสาวกนกรัตน์ สุขแสวง

เลขที่สมาชิก503358 : นางวาสนา การสมบัติ

เลขที่สมาชิก1507 : นางกาญจนา ปรีมนวงศ์

เลขที่สมาชิก20114 : นางนฤมล สีปานมั่น

เลขที่สมาชิก22078 : นางสาวจุฑาทิพย์ ตัวตั้ง

เลขที่สมาชิก7634 : นายอนุชาติ สุปัญญา


UploadImage

4. กล่องถนอมอาหาร จำนวน 30 รางวัล

เลขที่สมาชิก 17176 : นางดลฤดี มุกกาสา 

เลขที่สมาชิก12191 : นางณัฐจารีย์ วิชาโคตร

เลขที่สมาชิก21697 : นางสาวชุติมา อนุสนธิ์

เลขที่สมาชิก527975 : นางสาวกัญญาภัค ชูขาว

เลขที่สมาชิก527484 : นายอาทิตย์ สุวรรณา

เลขที่สมาชิก13739 : นางรัตนาภร ใจมั่น

เลขที่สมาชิก505730 : นางนวลจันทร์ สุขวารี

เลขที่สมาชิก521859 : นายธวัตรชัย แสนนันตา

เลขที่สมาชิก527972 : นางสาวสุชานาฎ สุยะราช

เลขที่สมาชิก506503 : นางสาวณัฎฐ์ธนัน ทรัพย์โภค

เลขที่สมาชิก11529 : นายศุภชัย เจาะจง

เลขที่สมาชิก16975 : นางสาวเพลินพิศ นนพิจิตร

เลขที่สมาชิก8282 : นายพิสิษฐ์ ปิยสมบุญ

เลขที่สมาชิก501981 : นางสาวนงค์รัก มูลศรี

เลขที่สมาชิก18269 : นางสาวสมใจ กินไธสง

เลขที่สมาชิก19821 : นางสาวอรวรรณ วัฒนยมนาพร

เลขที่สมาชิก21975 : นางสาวปิยนุช ศรีกระจ่าง

เลขที่สมาชิก516641 : นายประกาศิต สมานไทย

เลขที่สมาชิก19973 : นางสาวนันทิชา นาทอง

เลขที่สมาชิก19362 : นายเสรี โพธิ์พินิจ

เลขที่สมาชิก525729 : นางสาวรติกานต์ อินต๊ะนางแล

เลขที่สมาชิก9665 : นายภุชงค์ ธรรมานุวงศ์

เลขที่สมาชิก525807 : นางสาวหนึ่งมีนา แก้วโมรา

เลขที่สมาชิก17606 : นางสาวกุลธิดา คำใจ

เลขที่สมาชิก13298 : นางสิริพร มาตร์นอก

เลขที่สมาชิก519669 : นายพงศ์สิน แก้วคง

เลขที่สมาชิก17311 : นางสาวลลิสา สาตะรักษ์

เลขที่สมาชิก502971 : นางสาวปาณิสรา ณ พล

เลขที่สมาชิก11817 : นายสุชีพ ธัญสุขไพศาล

เลขที่สมาชิก527185 : นางสาวนลินี อินทิม

 

UploadImage

5. กระเป๋าเป้ CO-OP Digital จำนวน 30 รางวัล

เลขที่สมาชิก16841 : นายศุภากร ปทุมรัตนาธาร
เลขที่สมาชิก 21624 : นางสาวนัดดานันท์ วงษ์อินทร์

เลขที่สมาชิก8511 : นายสุเทพ ประสาทเขตวิทย์

เลขที่สมาชิก503870 : นายวรศักดิ์ อุษาจารุวิจิตร

เลขที่สมาชิก3293 : นายพงษ์ศักดิ์ เที่ยงธรรม

เลขที่สมาชิก9410 : นายมรกต จันทร์ไทย

เลขที่สมาชิก17714 : นางจรรฑณา โพธิแท่น

เลขที่สมาชิก1691 : นางสมพร พยัคฆะ

เลขที่สมาชิก505211 : นางสาวพนัสสุดา ณรงค์การดี

เลขที่สมาชิก501275 : นางสาวกาญจนา อรุณรัตน์

เลขที่สมาชิก518442 : นางสาวฉัตรดาว ปัญญายิ่งยง

เลขที่สมาชิก20124 : นางสาววีรญา ตรุสานันท์

เลขที่สมาชิก527283 : นางสาววรรณภา งามทรง

เลขที่สมาชิก18408 : นางสาวฉันทนา มีลักษณ์

เลขที่สมาชิก521986 : นางสาวอทิตยาภรณ์ หมื่นน้อย

เลขที่สมาชิก515252 : นางสาวกนกวรรณ์ ช่างสุพรรณ

เลขที่สมาชิก9721 : นายเดโช ปลื้มใจ

เลขที่สมาชิก21137 : นายอุกฤษ เรืองชู

เลขที่สมาชิก19332 : นางสาวจิตติมา เรืองติก

เลขที่สมาชิก13169 : นางวลัยพร สถิตวิบูรณ์

เลขที่สมาชิก527132 : นางสาวนัทธรมัย สุรพฤกษ์

เลขที่สมาชิก17166 : นางพัสราพร รัตน์ศิริเลิศ

เลขที่สมาชิก521288 : นางสาววิภาดา บุดดาเวียง

เลขที่สมาชิก20607 : นางชนากานต์ ธรรมวิจารณ์

เลขที่สมาชิก17420 : นางสาวรจนา เวียงปฎิ

เลขที่สมาชิก1238 : นางเชาวรัตน์ กรานบุญ

เลขที่สมาชิก18842 : นางสาวณิชชา ปัญญาบุญ

เลขที่สมาชิก21839 : นางจันทนิภา สุวรรณวิจิตร

เลขที่สมาชิก503064 : นางอารยา สิมศิริ

เลขที่สมาชิก20388 : นางสาวประภัสสร ถิตย์ประไพ

UploadImage

6. หมอนผ้าห่ม CO-OP Care จำนวน 60 รางวัล

เลขที่สมาชิก 525151 : นายสมศักดิ์ ยอดทับ

เลขที่สมาชิก 505298 : นายพีรสิทธิ์ คำฤทธิ์

เลขที่สมาชิก527966 : นางสาวรัญชิดา พวงลัดดา

เลขที่สมาชิก8125 : นางรัตนา มัธยันต์

เลขที่สมาชิก7758 : นายสุพจน์ วงศ์สุภาภรณ์

เลขที่สมาชิก522939 : นางสาวพัชรี อภิวงษ์

เลขที่สมาชิก2669 : นางสาวขนิษฐา มีเดช

เลขที่สมาชิก503661 : นายธรรมรัตน์ ปพนพัชรนาวิน

เลขที่สมาชิก15869 : นายชาญวิทย์ สิริการ

เลขที่สมาชิก523657 : นางสาวฉันทวรรณ ทองแย้ม

เลขที่สมาชิก5441 : นายทรงศักดิ์ ขอเจริญพร

เลขที่สมาชิก7794 : นายเจนวิทย์ ทินวงศ์

เลขที่สมาชิก21691 : นางสาวนภาพร พลอินทร์

เลขที่สมาชิก22076 : นายพงศ์พสิษฐ์ จันทะลี

เลขที่สมาชิก20871 : นางสาวอุไร บางยี่ขัน

เลขที่สมาชิก9877 : นายประมวล มาหาร

เลขที่สมาชิก21615 : นางสาวศิวพร อินทร

เลขที่สมาชิก20094 : นายถิรายุ ไกรว่อง

เลขที่สมาชิก7804 : นางหทัยธรัล พรหมโชติกุล

เลขที่สมาชิก506851 : นายอดิวัฒน์ ชัยมงคล

เลขที่สมาชิก16884 : นางลีนา ผู้พัฒนพงศ์

เลขที่สมาชิก19875 : นางสาวสุภัททา รุ่งโรจน์พานิช

เลขที่สมาชิก19246 : นางวรรวิษา ลาภผล

เลขที่สมาชิก1151 : นางสาวสุกัญญา บุญสุวรรณ์

เลขที่สมาชิก526968 : นางสาวนฤมล สว่างมณีเจริญ

เลขที่สมาชิก18675 : นายศุภประดิษฐ์ กำแพงแก้ว

เลขที่สมาชิก3962 : นายพงศ์พีระ วงศ์คำลือ

เลขที่สมาชิก22080 : นางสาวกัณณภัศ วิจบ

เลขที่สมาชิก516388 : นางสาวอาภาภรณ์ วิจิตร

เลขที่สมาชิก19576 : นางอรประภัสร์ สร้อยเสนา

เลขที่สมาชิก523511 : นางอารีย์รัตน์ คำคุณ

เลขที่สมาชิก1373 : นายอรรถพันธ์ จันทรัตนวงศ์

เลขที่สมาชิก18678 : นายอรรถพล พัดทอง

เลขที่สมาชิก20586 : นางสาวนภาพร อินทะชิต

เลขที่สมาชิก 1566 : นายเอนก เกียงวัว

เลขที่สมาชิก 516703 : นางสาวมลิวัลย์ ผายเมืองฮุง

เลขที่สมาชิก 19108 : นางสาวอัญชลี มะลิวัลย์

เลขที่สมาชิก 11859 : นายสมปอง ช่วยจันทร์

เลขที่สมาชิก5742 : นายสุชาติ ไทยเพ็ชร์

เลขที่สมาชิก10458 : นายเอนก ลิ้มประเสริฐ

เลขที่สมาชิก21025 : นางสาวนุชรีย์ สุดมี

เลขที่สมาชิก1287 : นางสาวสุวิน สิทธิบุตระ

เลขที่สมาชิก4715 : นายภูมิพัฒน์ หิรัญเกียรติโชติ

เลขที่สมาชิก526979 : นางสาวศิริวรรณ จันทร์ยุ้ย

เลขที่สมาชิก20881 : นางสาวกมลพร ชัยวิศิษฐ์

เลขที่สมาชิก518170 : นางสาวเพ็ญภัทร ชัยพรธนรัตน์

เลขที่สมาชิก18014 : นางสาวรุจยา บุณยทุมานนท์

เลขที่สมาชิก503131 : นายเมธัส ศรีมหาบรรณ

เลขที่สมาชิก21659 : นายกิตติศักดิ์ ปัญญา

เลขที่สมาชิก19350 : นายบัญชา ขุนสูงเนิน

เลขที่สมาชิก20519 : นางธัญลักษณ์ อรรถศาสตร์ศรี

เลขที่สมาชิก503441 : นางสาวสุชภรณ์ เอี่ยมสุภาพงษ์

เลขที่สมาชิก526589 : นายโอฬาร ประทุมรัตน์

เลขที่สมาชิก512195 : นางปราณี ชัยพรธนรัตน์

เลขที่สมาชิก514884 : นางสาวอัญชลี กลิ่นกุล

เลขที่สมาชิก514705 : นายสง่า รอดคง

เลขที่สมาชิก523950 : นายธีระภัทร ตราชู

เลขที่สมาชิก18469 : นางสาววลัยภรณ์ เทพวงษ์

เลขที่สมาชิก517361 : นางเอมอร จรูญธรรม

เลขที่สมาชิก1052 : นางสาวปราณีต คงมั่น


สำหรับผู้ที่มีรายชื่อได้รางวัลประสงค์จะมารับของด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ สามารถมารับได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 พ.ย. 66 ในวันและเวลาทำการ หลังจากวันที่ 14 พ.ย. 66 สหกรณ์จะทำการจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ของผู้ที่ได้รับรางวัล