ข่าวสารสหกรณ์
  • 26 ก.ย. 2566
 1,362

สารจากประธาน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ ๔๕ ปี ๒๘ ก.ย. ๖๖
สวัสดีครับ...ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ทุกท่าน ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งครบรอบ ๔๕ ปี ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ของพวกเรา ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ จนถึงปัจจุบัน ผ่านการบริหารจัดการ ยุคต่าง ๆ ดังนี้

 

ยุคที่ ๑ การก่อร่างสร้างตัวในช่วง ๑๐ ปีแรก ที่มีทุนดำเนินการ ๑๐ ล้านบาท

ยุคที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการ รวม ๒๐ ปี มีทุนดำเนินการเป็น ๑,๐๐๐ ล้านบาท

ยุคที่ ๓ ทศวรรษแห่งการอดออม รวม ๓๔ ปี มีทุนดำเนินการเป็น ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

ยุคที่ ๔ สหกรณ์ดิจิทัล รวม ๔๑ ปี มีทุนดำเนินการเป็น ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท


สู่...ยุคปัจจุบัน
ยุคที่ ๕ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีทุนดำเนินการ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒,๗๑๔ ล้านบาท มีสมาชิก ๑๓,๑๕๑ คน และสมาชิกสมทบ ๑๙,๐๖๐ คน รวม ๓๒,๒๑๑ คน

 

จากการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๔๖ ได้มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก และต่อยอดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ให้มีบริบทในการช่วยเหลือสมาชิกเพิ่มขึ้น เพื่อลดภาระการชำระหนี้รายเดือนและมีเงินได้รายเดือนคงเหลือมากขึ้น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่าครองชีพในปัจจุบัน เช่น การขยายงวดการชำระเงินกู้จาก ๑๕๐ งวด เป็น ๑๘๐ งวด และการลดการระดมหุ้นในการกู้เงินจากร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงินกู้ เป็นร้อยละ ๑๕ ของจำนวนเงินกู้

 

สำหรับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการเจาะระบบจากภายนอก โดยมีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับการบุกรุกระบบ หรือโจมตีระบบได้ และมุ่งเน้นเฝ้าระวังการเข้ามาสวมรอยทำธุรกรรมของมิจฉาชีพ โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่สมาชิก เพื่อให้รู้เท่าทันกระบวนการมิจฉาชีพ ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ Line Instagram Facebook SMS

และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้กำหนดจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง รู้เท่าทันอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยเชิญวิทยากรจาก กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาบรรยาย ณ ห้องประชุมถนอมเปรมรัศมี สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube Facebook ให้แก่สมาชิกทั่วประเทศ

 

นอกจากนี้ ด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ดำเนินโครงการสำคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก โครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ โครงการผู้แทนดีเด่น ตลอดจนสหกรณ์ฯ ยังคงให้ความสำคัญในการส่งเสริมการออม โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกออมเงิน

จึงได้จัดโครงการสัปดาห์แห่งการออม ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการ “วันออมแห่งชาติ” สมาชิกที่เปิดบัญชีหรือฝากเงินในสัปดาห์แห่งการออม จะได้ลุ้นรับของรางวัลจากสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจและเชิญชวนสมาชิกรักการออมและฝากเงินเพิ่มมากขึ้น

 

สุดท้ายนี้...ผมในนามของคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชุดที่ ๔๖ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เชื่อมั่นและไว้วางใจในสหกรณ์ของพวกเราเสมอมา ผมขอยืนยันว่า จะบริหารจัดการสหกรณ์ของพวกเราภายใต้หลักธรรมาภิบาล การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยยึดประโยชน์และคุณภาพชีวิตของสมาชิกเป็นสำคัญ ตามคำขวัญที่ว่า ประหยัด อดออม เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน ขอบคุณครับ


UploadImage

 

 

(นายธนโรจน์ โพธิสาโร)

    ประธานกรรมการ

    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด