ข่าวสารสหกรณ์
  • 06 ก.ย. 2566
 737

สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบ ดังนี้

 

1.ปรับวงเงินการทำธุรกรรมผ่าน Application Forest Co-op Go

ในสถานการณ์ปัจจุบันมีข่าวมิจฉาชีพหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการถอนเงินผ่านระบบออนไลน์ คณะกรรมการจึงมีมติปรับวงเงินการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ผ่าน Application Forest Co-op Go การถอน-โอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์กับธนาคารกรุงไทย จากเดิม 500,000 บาทเป็น 50,000 บาทต่อวัน สำหรับการทำธุรกรรมอื่น มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

 

UploadImage

 

หากสมาชิกต้องการถอน-โอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์กับธนาคารกรุงไทยยอดที่เกินกว่า 50,000 บาทต่อวัน สมาชิกสามารถส่งแบบฟอร์มใบถอนเงินพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์ได้ค่ะ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว๊ปไซต์สหกรณ์ www.025798899.com หัวข้อ 7.9 หรือส่งใบถอนเงินพร้อมเอกสารทาง Line : @ forestcoop ซึ่งสมาชิกต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว๊ปไซต์สหกรณ์ หัวข้อ 7.10 ค่ะ  เพื่อให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น สำหรับยอดที่ถอนต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาทต่อวัน ยกเว้นการถอนเงินเพื่อปิดบัญชีสหกรณ์ สำหรับค่าธรรมเนียมในการโอนสมาชิกจ่ายรายการละ 15 บาทสหกรณ์จะหักจากยอดที่ถอนหรือปิดบัญชี เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว๊ปไซต์สหกรณ์ค่ะ

 

2.ยกเลิกการให้บริการโอนเงิน Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทยธนชาต

สหกรณ์ได้ตรวจสอบสมาชิกที่ใช้บริการผ่านช่องทาง Bill Payment ของธนาคารทหารไทยธนชาต ปรากฏว่ามีสมาชิกจำนวนไม่มากนักที่ใช้บริการ ดังนั้น สหกรณ์จึงมีมติยกเลิกการใช้บริการช่องทางดังกล่าว แต่สมาชิกยังสามารถใช้บริการชำระรายการต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Application ของธนาคารทหารไทยธนชาตได้ตามปกติค่ะ

 

3.แก้ไขแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการ Application CO-OP GO กับธนาคารกรุงไทย

ปัจจุบันสหกรณ์ได้มีการปรับปรุงระบบการใช้บริการ Application CO-OP GO กับการใช้บริการบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมการเงินให้มากขึ้น ดังนั้น สหกรณ์จึงได้ปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มจากเดิม แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนคำขอใช้บริการ Application CO-OP GO ที่สมาชิกสมัครใช้บริการ สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ประเภทคือบัตร ATM กรุงไทย และ Application CO-OP GO คณะกรรมการดำเนินการ จึงมีมติให้เปลี่ยนแบบฟอร์มโดยแยกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM กรุงไทย และคำขอใช้บริการ Application CO-OP GO ออกจากกัน

                  

หากสมาชิกต้องการใช้บริการประเภทใดประเภทหนึ่ง สามารถกรอกแบบฟอร์มตามที่สมาชิกต้องการสมัครใช้บริการได้ หรือสมาชิกจะสมัครใช้บริการทั้ง 2 ประเภท ให้กรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM กรุงไทย และคำขอใช้บริการ Application CO-OP GO ส่งมายังสหกรณ์เพื่อขอใช้บริการ

 

สำหรับสมาชิกที่ส่งคำขอใช้บริการ Application CO-OP GO มาลงทะเบียนที่สหกรณ์ เพื่อขอเปิดระบบการผูกบัญชีกับธนาคารกรุงไทย โดยขั้นตอนการผูกบัญชีสมาชิกต้องเป็นผู้ดำเนินการผูกบัญชีบน Application CO-OP GO ด้วยตนเองเท่านั้น สหกรณ์ขอให้สมาชิกดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน หากเกินกำหนด สหกรณ์จะยกเลิกการลงทะเบียนคำขอใช้บริการ Application CO-OP GO ของสมาชิก ซึ่งสมาชิกท่านใดประสงค์จะสมัครใช้บริการ Application CO-OP GO ต่อ ให้ส่งคำขอใช้บริการ Application CO-OP GO มาลงทะเบียนที่สหกรณ์อีกครั้ง สมาชิกสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 02 579 7070 Line : @forestcoop
 

สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ในช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น line : @forestcoop เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com Instagram Facebook

รวมทั้งรายการ Focus News,Co-op report ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารของสหกรณ์ค่ะ