ข่าวสารสหกรณ์
 • 04 ก.ค. 2566
 7,771

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ใหม่! กู้ง่ายกว่าเดิม ผ่อนนานสูงสุด 35 ปี

Highlight

 • ประเภทที่ 1: 6 เดือนแรก อัตราดอกเบี้ย 0 % ต่อปี ตั้งแต่เดือนที่ 7 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประเภทที่ 2 
 • ประเภทที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.85% ต่อปี (เป็นไปตามประกาศสหกรณ์)
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 420 งวด หรือจนกว่าอายุไม่เกิน 75ปี
 • การรีไฟแนนซ์บ้านมาสหกรณ์ ได้ไม่เกินเงินต้นที่เหลือไว้กับสถาบันการเงินเดิมของสมาชิก
 • คลิ๊ก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ โทร 02 579 7070


UploadImage


 

วัตถุประสงค์แห่งการกู้

1. กู้เพื่อซื้อห้องชุด หรือบ้านพร้อมที่ดิน

2. กู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในที่ดินกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และหรือคู่สมรส และหรือบุตร

3. กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน

4. กู้เพื่อซื้อห้องชุดข้างเคียงหรือที่ดินข้างเคียงพร้อมบ้านซึ่งสมาชิกผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อขยายบริเวณ

5. กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุด โดยชำระหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะจากสถาบันการเงินอื่น ๆ

6. กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ และหรือคู่สมรส และหรือบุตร โดยชำระหนี้เงินกู้เพื่อการเคหะจาก สถาบันการเงินอื่น ๆ พร้อมปลูกสร้างบ้านพักอาศัย

7. กู้เพื่อต่อเติมหรือปรับปรุงบ้านหรือที่อยู่อาศัย

 

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

ต้องส่งค่าหุ้นมาแล้ว 6 งวดเดือน และมีมูลค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเงินกู้

 

จำนวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

วงเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะอนุมัติไม่เกิน 8,000,000 บาท การพิจารณาจำนวนเงินกู้จะคำนึงถึงลักษณะของที่อยู่อาศัย คุณสมบัติของผู้กู้ การลงทุนร่วมของผู้กู้ ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้และมูลค่าของหลักประกัน ดังนี้

 

หลักประกันซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ห้องชุด

    • จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 2,500,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักประกัน

    • จำนวนเงินกู้เกิน 2,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักประกัน

    • จำนวนเงินกู้เกิน 5,000,000 บาท ขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักประกัน


หลักประกันซึ่งเป็นบ้านพร้อมที่ดิน

    • จำนวนเงินกู้ไม่เกิน 4,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินหลักประกัน

    • จำนวนเงินกู้เกิน 4,000,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักประกัน

 

ระยะเวลาผ่อนชำระ

    • ให้ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 420 งวด (ต้องพิจารณาถึงเงินได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้ทั้งก่อนและหลังเกษียณอายุราชการ)

    • สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระของผู้กู้ให้ผ่อนชำระได้ไม่เกินอายุ 75 ปี เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้

    • เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นหรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

 

เงินได้รายเดือนคงเหลือ

สมาชิกผู้ต้องการกู้เงินพิเศษ ต้องมีสัดส่วนของจำนวนเงินชำระหนี้รายเดือนต่อรายได้รายเดือนของผู้กู้ ไม่เกินร้อยละ 75 ตลอดอายุสัญญา

UploadImage


หมายเหตุ  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2566

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ มี 2 ประเภท ดังนี้

 • ประเภทที่ 1  6 เดือนแรก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.00 ต่อปี ตั้งแต่เดือนที่ 7 ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยตามประเภทที่ 2 โดยมีเงื่อนไขห้ามสมาชิก ผ่อนชำระงวดเกินกว่าที่กำหนด หรือ ไถ่ถอนก่อนกำหนดระยะเวลาภายใน 5 ปี นับแต่วันที่สมาชิกทำนิติกรรม หากสมาชิกมีความประสงค์ไถ่ถอนก่อนกำหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 3 ของยอดเงินกู้ที่อนุมัติ

 • ประเภทที่ 2  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.85 ต่อปี โดยไม่มีเงื่อนไขห้ามสมาชิกไถ่ถอน สมาชิกมีความประสงค์จะไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

 

UploadImage


เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้เงินกู้พิเศษ

1. เอกสารส่วนตัวผู้กู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้กู้และคู่สมรส

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และของคู่สมรส

 • สำเนาทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

 • เอกสารแสดงรายได้ ใบรับรองเงินเดือน รายได้อื่น ใบแจ้งยอดเงินเดือน (สลิป) ฉบับล่าสุด ของผู้กู้, คู่สมรส

 • เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

2. เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (เอกสารสิทธิ์ห้องชุด โฉนดที่ดิน น.ส.3ก.) ขนาดเท่าต้นฉบับ

 • สัญญาจะซื้อจะขาย (พร้อมเอกสาร ส่วนตัวผู้จะขาย)

 • แผนผัง แผ่นพับโบชัวร์โครงการ แผนที่ตั้งที่ดินโดยสังเขป

 • หนังสือรับรองราคาประเมิน จากสำนักงานที่ดิน

3. เอกสารกรณีปลูก ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร

 • ใบขออนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง อาคารจากทางราชการ

 • สำเนาแบบแปลนการก่อสร้าง (พิมพ์เขียว)

 • รายละเอียดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้าง ต่อเติม ดัดแปลงอาคารพร้อมสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

4. เอกสารกรณีไถ่ถอนจำนอง

 • สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และสัญญาจำนอง

 • หลักฐานการผ่อนชำระหนี้ และยอดหนี้คงเหลือก่อนยื่นกู้

 • หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร เช่น สัญญาซื้อขาย (ท.ด.13) คำขอเลขที่บ้าน

UploadImage


ขั้นตอนการกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

1. ยื่นคำขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะพร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบการขอกู้ให้ครบถ้วน

2. ชำระค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน กรณีปลูกสร้างบ้านต้องชำระค่าธรรมเนียมตรวจสอบการก่อสร้างบ้าน

3. นัดวันเวลาตรวจสอบและประเมินหลักประกัน

4. เมื่อเอกสารครบถ้วนจะได้รับอนุมัติภายใน 30 วัน

5. ทำนิติกรรมสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจำนองเป็นประกัน

 

การจ่ายเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

1. จ่ายเมื่อทำนิติกรรมสัญญาครบถ้วน

2. กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน จ่ายเงินกู้เป็นงวด ๆ ตามผลงานก่อสร้าง

 


 UploadImage

  

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะให้แก่สมาชิก

 

อาศัยอำนาจตามระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565 ข้อ 57 และมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชุดที่ 46 ในคราวประชุม ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะให้แก่สมาชิก ดังนี้

 

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

ประเภท 1 : 6 เดือนแรก อัตราร้อยละ 0.00 ต่อปี

ตั้งแต่เดือนที่ 7 ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยตามประเภท 2  ทั้งนี้ ภายใน 5 ปีแรก ต้องผ่อนชำระเงินงวดไม่เกินอัตราผ่อนชำระเงินงวดที่กำหนด หากชำระเกินกว่าอัตราผ่อนชำระที่กำหนด หรือไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนดในสัญญาเงินกู้ ภายในระยะเวลา 5 ปีแรก นับแต่วันที่ทำนิติกรรมต้องชำระค่าธรรมเนียม ไถ่ถอนในอัตราร้อยละ 3 ของยอดวงเงินกู้ที่อนุมัติ

ประเภท 2 : อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.85 ต่อปี

            

สำหรับสมาชิกที่กู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะซึ่งใช้อัตราดอกเบี้ย ประเภท 2 ตั้งแต่เริ่มสัญญาเงินกู้พิเศษนั้น สามารถผ่อนชำระเงินงวดคืนเกินกว่าอัตราผ่อนชำระที่กำหนดได้ และสามารถไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนดสัญญาเงินกู้พิเศษได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

กรณีที่สมาชิกกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะเพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมบ้าน และขอเบิกเงินกู้เป็นงวด ๆ ตามผลการก่อสร้างนั้น ในระหว่างการเบิกเงินกู้ตามผลการก่อสร้างให้ใช้อัตราดอกเบี้ยประเภท 2 หลังจากเบิกเงินกู้ครบตามสัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะแล้ว ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยประเภท 1 ตามที่สมาชิกยื่นความประสงค์ไว้


ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

                               
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

    

上传图片

 

    
(นายธนโรจน์ โพธิสาโร)

    ประธานกรรมการดำเนินการ

    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
 


 


 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

-------------------------------------

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พ.ศ. 2565 ข้อ 82 (27) และข้อ 118 (4) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชุดที่ 46 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีมติให้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้

แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3  ให้ยกเลิกความในข้อ 54 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และใช้ความต่อไปนี้แทน

    

“ข้อ 54 เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้นั้น กำหนดไว้ ดังนี้

54.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 งวด

 

54.2 เงินกู้สามัญให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน  ทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 งวด

 

เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญของสมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น ให้ส่งชำระหนี้ได้ไม่เกินเกษียณอายุราชการ หากงวดชำระหนี้เกินกว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องมีหนี้เหลืออยู่ไม่เกินกว่าร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์   

 

สำหรับสมาชิกผู้กู้ที่ได้รับบำนาญ หรือบำเหน็จรายเดือน และมีหนี้ต่อสหกรณ์เหลืออยู่เกินกว่าร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ แต่เงินบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือนที่ได้รับไม่เพียงพอต่อเงินงวดชำระหนี้รายเดือน และหรือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ให้สามารถยื่นขอขยายงวดการชำระหนี้ได้ ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการเงินกู้พิจารณาขยายงวดการผ่อนชำระหนี้ได้ตามที่เห็นสมควร และมิให้นำรายได้รายเดือนคงเหลือตามข้อ 55 มาใช้บังคับในกรณีนี้

 

ในกรณีมีเหตุจำเป็นและผู้กู้ได้ขอผ่อนผันงดการชำระเงินต้นสำหรับหนี้เงินกู้สามัญหรือลดอัตราผ่อนชำระรายเดือนสำหรับเงินกู้สามัญ ผู้กู้จะต้องยื่นหนังสือขอผ่อนผันงดการชำระเงินต้นหรือลดอัตราผ่อนชำระรายเดือน สำหรับการผ่อนผันงดการชำระเงินต้นหรือลดอัตราผ่อนชำระรายเดือนเป็นเหตุให้ต้องขยายงวดการผ่อนชำระให้ผู้กู้ยื่นหนังสือพร้อมกับหนังสือของผู้ค้ำประกันทุกคนที่ยินยอมให้ผ่อนผันการชำระหนี้ดังกล่าว หรือกรณีที่คณะอนุกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษ คณะอนุกรรมการเงินกู้จะผ่อนผันการส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญที่กำหนดไว้ข้างต้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนผันการงดชำระเงินต้นเช่นนี้รวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินหกเดือนในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 

54.3 เงินกู้พิเศษ คณะอนุกรรมการเงินกู้จะพิจารณาให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) ตามที่เห็นสมควร หรือส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราก้าวหน้าตามที่สหกรณ์กำหนด โดยให้ชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 420 งวด โดยให้คณะอนุกรรมการเงินกู้พิจารณารายได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้ทั้งก่อนและหลังเกษียณอายุราชการเป็นเกณฑ์

 

สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระของผู้กู้ให้ผ่อนชำระได้ไม่เกินอายุ 75 ปี เว้นแต่กรณี เงินกู้พิเศษซึ่งไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นหรือเงินฝากที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

 

กรณีมีเหตุจำเป็นและผู้กู้ได้ขอผ่อนผันการชำระเงินต้น ผู้กู้จะต้องยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันการชำระเงินต้น หรือกรณีที่คณะอนุกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรเป็นกรณีพิเศษ คณะอนุกรรมการเงินกู้จะผ่อนผันการชำระเงินต้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนผันการชำระเงินต้นเช่นนี้รวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินหกเดือนในแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 

หรือกรณีมีเหตุจำเป็นและผู้กู้ได้ขอลดอัตราผ่อนชำระรายเดือน ผู้กู้จะต้องยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ลดอัตราผ่อนชำระรายเดือน หรือกรณีที่คณะอนุกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุอันสมควร คณะอนุกรรมการเงินกู้จะปรับลดอัตราผ่อนชำระรายเดือนตามที่เห็นสมควรได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ในข้อ 54.3 ”

 

        ให้ประธานกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

              
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

上传图片

 

 

    (นายธนโรจน์ โพธิสาโร)

    ประธานกรรมการดำเนินการ

   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด