สาระน่ารู้
  • 27 มิ.ย. 2566
 852

ประกาศ เงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอน เข้าทุนสำรอง

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  โอนเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน เข้าทุนสำรอง

----------------------------

                       

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง เงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอนสมาชิก ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ขอให้สมาชิกผู้มีสิทธิ หรือทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว นำหลักฐานการเป็นทายาทติดต่อขอรับเงินได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ทุกวันทำการ ภายในกำหนดเวลา 120 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566 หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วยังไม่มี   ผู้มีสิทธิมารับเงินดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะทำการปิดบัญชีเงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอน ไปเข้าบัญชีทุนสำรองของสหกรณ์ต่อไป นั้น

                       

บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาตามที่สหกรณ์ได้มีประกาศข้างต้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ.0406-ว.25758 เรื่อง คำแนะนำวิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2540 และตามมาตรา 193/3, 193/33 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชุดที่ 46 จึงได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โอนเงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอน ตามรายละเอียดแนบท้ายรายการนี้ เข้าบัญชีทุนสำรองของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ต่อไป

UploadImage
จึงประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน        

                                                                   

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

上传图片
(นายธนโรจน์ โพธิสาโร)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


 


เอกสาร