ภาพกิจกรรม
  • 26 พ.ค. 2566
 1,892

สอ.ปม. เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สอ.กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด วันพฤหัสบดี ที่ 25 พ.ค. 66

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พ.ค. 66 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ในเรื่องกลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จ โดยมีนายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมศึกษาดูงาน
 

ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


UploadImage

UploadImage
 

ภาพโดยรวมการบรรยาย เรื่องกลยุทธ์การบริหารงานสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จของ สอ.กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด รวมทั้งมีการถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานสหกรณ์

UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากนั้นได้มีการเดินเยี่ยมชมสำนักงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ก่อนเดินทางกลับ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

UploadImage

UploadImage

UploadImage