ภาพกิจกรรม
  • 16 พ.ค. 2566
 2,586

สอ.ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ศึกษาดูงานแบบออนไลน์ วันอังคาร ที่ 16 พ.ค. 66

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด ได้ขอเข้าศึกษาดูงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านการบริหารสินเชื่อ สวัสดิการแก่สมาชิก และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับดำเนินงานสหกรณ์ โดยมี นายอินทปัตร บุญทวี ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จำกัด พร้อมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ รวม 18 ท่าน เข้าร่วมศึกษาดูงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

UploadImage


นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และยังมี นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ เหรัญญิก นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการส่วนบริหาร นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล รองผู้จัดการส่วนการเงิน และนางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ และนายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับผ่านรูปแบบการศึกษาดูงานออนไลน์

UploadImage


UploadImage
 

ภาพบรรยายกาศโดยรวมของการบรรยาย พร้อมมีการสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการบริหารสินเชื่อ สวัสดิการแก่สมาชิก และโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับดำเนินงานสหกรณ์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage