สาระน่ารู้
  • 20 มี.ค. 2566
 1,864

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ คืออะไร? สำคัญอย่างไร?

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ คืออะไร? 


หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าคืออะไร? และอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ก็เปรียบเสมือนพินัยกรรมดี ๆ นั่นเอง เพราะเป็นหนังสือที่กำหนดสิทธิให้แก่บุคคล เช่นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์

UploadImage

หากสมาชิกถึงแก่กรรมด้วยเหตุใดก็ตาม ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ให้ท่านทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้แก่ทายาท หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกับสมาชิกผู้แสดงเจตนาเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินสินไหมทดแทน (หลังจากหักหนี้ที่มีต่อสหกรณ์แล้ว) และเงินสวัสดิการที่จะได้รับตามระเบียบสหกรณ์ ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ทั้งนี้ผู้รับโอนประโยชน์สามารถระบุได้ตั้งแต่ 1 คน หรือหลายคนก็ได้
UploadImage
การทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ มีความสำคัญมาก ฉะนั้น หากสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ทำหนังสือฉบับนี้ หรือได้ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้แล้ว แต่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ โปรดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่แทนฉบับเดิม โดยระบุวันที่ให้ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อสมาชิก และลายมือชื่อพยานให้ครบถ้วน

UploadImage

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ คลิ๊ก  
แล้วส่งเอกสารมาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ป.ณ. 169 ปณศ.จตุจักร เขตจตุจักร กทม.10900

หมายเหตุ

1.กรณีที่มีการแก้ไข ให้ขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อกำกับทุกแห่ง (ห้ามใช้ยางลบหรือหมึกขาวบนเอกสาร)

2.ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยาน จำนวน 2 คน และพยานต้องไม่ใช่ผู้รับโอนประโยชน์

3.เขียนตัวบรรจง ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน

4.กรุณาระบุวันที่ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

5.ในการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ต้องตั้งให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์
6. แนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับโอนประโยชน์ทุกคน

 

ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนแล้วสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ Application Forest CO-OP GO

UploadImage