ภาพกิจกรรม
  • 15 มี.ค. 2566
 3,232

สอ.กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ศึกษาดูงาน วันอังคาร ที่ 14 มี.ค. 66

 เมื่อวันอังคาร ที่ 14 มี.ค. 66 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ได้นำคณะกรรมการ 5 ท่าน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 13 ท่าน ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในด้านการบริหารสินทรัพย์เพื่อหารายได้ ด้านการบริหารงานสินเชื่อ และด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
โดยมี นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และยังมี นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ เหรัญญิก นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ นางภาราดา หินอ่อน รองผู้จัดการส่วนบริหาร นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล รองผู้จัดการส่วนการเงิน และ นางสาวฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์ รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ ร่วมให้การต้อนรับ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชมอาคารสำนักงานของสหกรณ์
 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน

UploadImage

UploadImage

ภาพบรรยากาศ โดยรวมของการบรรยาย เรื่อง การบริหารสินทรัพย์เพื่อหารายได้ ด้านการบริหารงานสินเชื่อ และด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

UploadImage