ข่าวสารสหกรณ์
  • 13 มี.ค. 2566
 2,782

คณะกรรมการชุดที่ 46 แบ่งหน้าที่คณะทำงาน อะไรกันบ้าง?


 

ก็ผ่านไปแล้วนะคะ กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4-5 ก.พ. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 อีกด้วยนะคะ
และหลังจากที่มีการประกาศผลเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ก็ได้จัดการประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2566 โดยในการประชุมได้มีมติรับรองและเห็นชอบแต่งตั้งรองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ซึ่งวันนี้ทางสหกรณ์จะนำรายชื่อคณะกรรมการดำเนินชุดที่ 46 ประจำปี 2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มาแจ้งให้กับสมาชิกทุกท่านได้ทราบกันค่ะ รายชื่อมีดังนี้


รายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46  


UploadImage

  
1. นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ประธานกรรมการดำเนินการ

2. นายณรงค์ มหรรณพ
รองประธานกรรมการคนที่ 1

3. นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
รองประธานกรรมการคนที่ 2

4. นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
รองประธานกรรมการคนที่ 3

5. นายณรงค์ ทองขจร 
รองประธานกรรมการคนที่ 4

6. นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
เหรัญญิก

7. นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์
ผู้ช่วยเหรัญญิก

8. นายสุเทพ บัวจันทร์
กรรมการ

9. นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
กรรมการ

10. นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
กรรมการ

11. นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์
กรรมการ

12. นายภูดิท จันทะเรือง
กรรมการ

13. นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
กรรมการ

14. นายสุภาพ คำแฝง
เลขานุการ

15. นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

โดยได้มีการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการชุดย่อย ทั้งหมด 12  คณะอนุกรรมการ ดังนี้

 

1. คณะอนุกรรมการการลงทุน

โดยมีอำนาจหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

-รวมถึงพิจารณาอนุมัติแผนการจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

-พิจารณาในการนำเงินสหกรณ์ไปฝาก การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นและการนำเงินไปลงทุนตามกฎหมายสหกรณ์

-ประเมิน ติดตาม กำกับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม

 

 

รายชื่อคณะอนุกรรมการการลงทุน ประจำปี 2566 มีดังนี้

UploadImage
 

• นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ประธานอนุกรรมการการลงทุน

• นายณรงค์ มหรรณพ
อนุกรรมการ

• นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
อนุกรรมการ

• นายณรงค์ ทองขจร
อนุกรรมการ

• นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
อนุกรรมการ

• นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
อนุกรรมการ

• นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์
อนุกรรมการ

• นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์
อนุกรรมการ

• นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
อนุกรรมการ

• นายภูดิท จันทะเรือง
อนุกรรมการและเลขานุการ

 

2. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีอำนาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และกรอบนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ

- มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

- ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- รายงานแผนการดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการสหกรณ์

 

รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566 มีดังนี้

UploadImage

• นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

• นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
อนุกรรมการ

• นายสุภาพ คำแฝง
อนุกรรมการ

• นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ
อนุกรรมการ

• นายสุเทพ บัวจันทร์
อนุกรรมการและเลขานุการ

 

3. คณะอนุกรรมการอำนวยการ

โดยมีอำนาจหน้าที่ ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝาก หรือการเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์

- ควบคุมการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

- ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที

- เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์

- ควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินประจำปี รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ

- ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

- ทำนิติกรรมต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย


รายชื่อคณะอนุกรรมการอำนวยการ ประจำปี 2566 มีดังนี้

UploadImage


• นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
ประธานอนุกรรมการอำนวยการ

• นายณรงค์ มหรรณพ
อนุกรรมการ

• นายสุเทพ บัวจันทร์
อนุกรรมการ

• นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์
อนุกรรมการ
• นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์    
อนุกรรมการ

• นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ
อนุกรรมการ

• นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
อนุกรรมการและเลขานุการ

 

4. คณะอนุกรรมการเงินกู้

โดยมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิก สมาชิกสมทบ ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายให้เงินกู้นั้น

- ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

- ดูแลติดตามการชำระหนี้ของสมาชิก สมาชิกสมทบ ผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา 

- ตรวจสอบพิจารณาให้ได้ข้อเท็จจริงและรายงานพร้อมเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการดำเนินการ

 

รายชื่อคณะอนุกรรมการเงินกู้ ประจำปี 2566 มีดังนี้

UploadImage


• นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
ประธานอนุกรรมการเงินกู้

• นายณรงค์ มหรรณพ
อนุกรรมการ

• นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
อนุกรรมการ

• นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์
อนุกรรมการ

• นายภูดิท จันทะเรือง
อนุกรรมการ

• นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
อนุกรรมการ

• นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
อนุกรรมการและเลขานุการ

 

5. คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

โดยมีอำนาจหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักการ วิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์

- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลภายนอกได้รับทราบ

- ดำเนินการในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกสมทบ

- ให้การศึกษาอบรมเผยแพร่แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ ถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ

- ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่น ทั้งใน และ นอกประเทศไทย เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอแก่คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิก และ สมาชิกสมทบ ตามความเหมาะสม


รายชื่อคณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2566 มีดังนี้

UploadImage
 

• นายสุเทพ บัวจันทร์
ประธานอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

• นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
อนุกรรมการ

• นายณรงค์ ทองขจร
อนุกรรมการ

• นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
อนุกรรมการ

• นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์
อนุกรรมการ

• นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
อนุกรรมการ

• นายสุภาพ คำแฝง
อนุกรรมการและเลขานุการ

 

6. คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีอำนาจหน้าที่วางแผนการพัฒนา Application เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่สมาชิก

• ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสมาชิก

• วางแผนการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ฯ

• กำกับ ดูแล และตรวจติดตามให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565

• ติดตาม วางแผน และกำหนดแนวทางการใช้บัตร ATM ของสหกรณ์


รายชื่อคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566 มีดังนี้
 

UploadImage

 

• นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ประธานอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

• นายณรงค์ มหรรณพ
อนุกรรมการ

• นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
อนุกรรมการ

• นายสุภาพ คำแฝง
อนุกรรมการ

• นายภูดิท จันทะเรือง
อนุกรรมการ

• นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ 
อนุกรรมการและเลขานุการ


7. คณะอนุกรรมการจัดซื้อ – จัดจ้าง

โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาดำเนินการซื้อพัสดุหรือการจ้างให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2566 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2565
 

รายชื่อคณะอนุกรรมการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประจำปี 2566 มีดังนี้

UploadImage
 

• นายณรงค์ มหรรณพ 
ประธานอนุกรรมการจัดซื้อ – จัดจ้าง

• นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
อนุกรรมการ

• นายภูดิท จันทะเรือง
อนุกรรมการและเลขานุการ


8. คณะอนุกรรมการตรวจรับ

โดยมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตรวจรับพัสดุหรือส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงาน กรณีมีความจำเป็นในการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้างไม่ทันตามกำหนดเวลา ให้นำเสนอประธานกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุญาตให้ขยายระยะเวลาต่อไปตามความเหมาะสม
 

รายชื่อคณะอนุกรรมการตรวจรับ ประจำปี 2566 มีดังนี้


UploadImage
 

• นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
ประธานอนุกรรมการตรวจรับ

• นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์
อนุกรรมการ

• นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์
อนุกรรมการและเลขานุการ
 

9. คณะอนุกรรมการกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์

โดยมีอำนาจหน้าที่ประสานงานกับคณะอนุกรรมการการลงทุน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการเงินกู้ คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อรับทราบประเด็นตามระเบียบสหกรณ์ฯ ที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม


-ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดระเบียบสหกรณ์ และข้อบังคับสหกรณ์ (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานการดำเนินงาน หรือ พ.ร.บ. สหกรณ์ รวมทั้งคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์

-ติดตาม เสนอแนะสาระสำคัญที่สหกรณ์ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ กฎกระทรวง ตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์


รายชื่อคณะอนุกรรมการกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ประจำปี 2566 มีดังนี้

UploadImage

• นายธนโรจน์ โพธิสาโร    
ประธานอนุกรรมการกฎหมายฯ

• นายณรงค์ มหรรณพ    
อนุกรรมการ    

• นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์    
อนุกรรมการ    

• นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม    
อนุกรรมการ

• นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง    
อนุกรรมการ    

• นายสุเทพ บัวจันทร์    
อนุกรรมการ

• นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์    
อนุกรรมการ

• นายประสงค์โชติ ไพรวัลย์    
อนุกรรมการ

• นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี    
อนุกรรมการและเลขานุการ


10. คณะอนุกรรมการประเมินการจ่ายเงินโบนัสเจ้าหน้าที่สหกรณ์

โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดการจ่ายเงินโบนัสเจ้าหน้าที่สหกรณ์

- กำหนดวิธีการประเมินการจ่ายเงินโบนัสเจ้าหน้าที่สหกรณ์

- พิจารณาประเมินโบนัสเจ้าหน้าที่สหกรณ์

- สรุปและรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 

รายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินการจ่ายเงินโบนัสเจ้าหน้าที่สหกรณ์ประจำปี 2566 มีดังนี้

UploadImage

• นายธนโรจน์ โพธิสาโร 
ประธานอนุกรรมการประเมินการจ่ายเงินโบนัสเจ้าหน้าที่สหกรณ์    

• นายณรงค์ มหรรณพ   
อนุกรรมการ

• นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง     
อนุกรรมการ

• นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม 
อนุกรรมการ

• นายณรงค์ ทองขจร   
อนุกรรมการ

• นายสุเทพ บัวจันทร์    
อนุกรรมการ

• นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
อนุกรรมการและเลขานุการ


11. คณะอนุกรรมการประเมินการเลื่อนระดับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

โดยให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และแบบการประเมินเลื่อนระดับเจ้าหน้าที่สหกรณ์

- กำหนดวิธีการประเมินเลื่อนระดับเจ้าหน้าที่สหกรณ์

- กำหนดวัน เวลา การประเมินเลื่อนระดับเจ้าหน้าที่สหกรณ์

- พิจารณาประเมินเลื่อนระดับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และประกาศผล

- สรุปและรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ


รายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินการเลื่อนระดับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ประจำปี 2566 มีดังนี้

UploadImage

•  นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
ประธานอนุกรรมการประเมินการเลื่อนระดับเจ้าหน้าที่สหกรณ์

• นายณรงค์ มหรรณพ    
อนุกรรมการ

• นายณรงค์ ทองขจร    
อนุกรรมการ

• นายเกรียงศักดิ์ นพนนท์    
อนุกรรมการ

• นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์   
อนุกรรมการและเลขานุการ

 

12. คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรรหาผู้จัดการ

โดยให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และวิธีการสรรหาผู้จัดการสหกรณ์

- ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการสหกรณ์คนปัจจุบัน

- สรุปและรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

- สรรหาผู้จัดการโดยการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์

- สรุปและรายงานผลการสรรหาผู้จัดการ เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ต่อไป

 

รายชื่อคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรรหาผู้จัดการ ประจำปี 2566 มีดังนี้

UploadImage

• นายธนโรจน์ โพธิสาโร   
ประธานอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและสรรหาผู้จัดการ

• นายณรงค์ มหรรณพ    
อนุกรรมการ

• นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง    
อนุกรรมการ

• นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม    
อนุกรรมการ

• นายณรงค์ ทองขจร    
อนุกรรมการ

• นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์    
อนุกรรมการ

• นายสุเทพ บัวจันทร์    
อนุกรรมการ

• นายสุภาพ คำแฝง    
อนุกรรมการและเลขานุการ