สาระน่ารู้
  • 21 พ.ย. 2565
 3,412

สมาชิกสมทบ กู้อะไรได้บ้าง และมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด คำนึงถึงหลักการ อดออม และ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เพื่อให้สมาชิกทุกๆท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

 

ใครบ้างเป็นสมาชิกสมทบกับสหกรณ์ได้ ?

1 . เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หรือลูกจ้างชั่วคราวรายวันหรือพนักงานจ้างเหมาบริการ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ปฏิบัติงานในทำนองเดียวกันของกรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. เป็นบุตร (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) หรือคู่สมรส หรือบิดา มารดา ของสมาชิก 

(คลิ๊ก วิธีการสมัครสมาชิกสมทบ)

 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมทบ
UploadImage
 

1 . สิทธิ์รับฝากเงิน พร้อมดอกเบี้ยสูง
เพราะการออมเป็น หลักแห่งการสร้างความสุข สมาชิกสมทบสามารถนำเงินมาฝาก กับ สหกรณ์  ในประเภทบัญชีเงินฝากต่างๆ ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับทุกการออม เช่นบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ที่เปิดได้สูงสุด 3 บัญชี , หรือบัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3.25% ต่อปี  (คลิ๊กอ่าน รายละเอียดประเภทบัญชีต่างๆ)


UploadImage
 

2 . สิทธิ์การกู้หุ้น หรือ เงินฝาก ของสมาชิกสมทบ

ในยามจำเป็นที่สมาชิกต้องการจะใช้เงิน สมาชิกสมทบก็ยังสามารถกู้เงิน มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
 

สมาชิกสมทบพนักงานราชการ
กู้ฉุกเฉิน
- กู้ผ่าน App Forest CO-OP GO และ ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ CO-OP Phone เบอร์ 02 5798899
- กู้ได้สูงสุด 40,000 บาท แต่ ไม่เกิน 90% ของหุ้น
- ผ่อนชำระนาน 12 เดือน

กู้พิเศษหุ้น
- กู้ได้ไม่เกิน 90% ของหุ้น
- ผ่อนชำระนาน 360 เดือน

กู้พิเศษเงินฝาก
- กู้ได้ไม่เกิน 90% ของเงินฝาก
- ผ่อนชำระนาน 360 เดือน

สมาชิกสมทบลูกจ้างชั่วคราว และ บุคคลในครอบครัวสมาชิก
กู้พิเศษหุ้น
- กู้ได้ไม่เกิน 90% ของหุ้น
- ผ่อนชำระนาน 360 เดือน

กู้พิเศษเงินฝาก
- กู้ได้ไม่เกิน 90% ของของเงินฝาก
- ผ่อนชำระนาน 360 เดือน
 

UploadImage

3. สิทธิ์การซื้อหุ้น และ รับเงินปันผล

สมาชิกสมทบสามารถ ซื้อหุ้นและรับผลตอบแทน เป็นเงินปันผลได้ สามารถถือหุ้นสูงสุดถึง 1 ล้านบาท และ ซื้อหุ้นขั้นตำ่ ครั้งละ 100 บาท  (10 หุ้น)UploadImage

4. สิทธิ์ร่วมกิจกรรมของสหกรณ์

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม การเข้าค่ายครอบครัว การฝึกอบรมวิชาชีพ  โครงการวันออม โครงการอบรมสัมนาให้ความรู้ หรือ กิจกรรมร่วมชิงโชคต่างๆ สมาชิกสมทบก็มีสิทธิ์เข้าร่วมได้เช่นกัน


UploadImage


5. รับ 7 สวัสดิการ ครบทุกความต้องการ

สหกรณ์มอบสวัสดิการต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกช่วงชีวิต เพื่อช่วยเหลือเอื้ออำนวยแก่สมาชิกสมทบ ให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดียิ่งขึ้น (คลิ๊กอ่าน รายละเอียดสวัสดิการ ทั้งหมด)

 

 

เกร็ดน่ารู้


*** จากที่สมาชิกสมทบ ที่เป็นพนักงานราชการ แล้วได้ต่อสัญญาจ้างใหม่นั้น ได้สอบถามเรื่องการกู้สามัญ กับทางสหกรณ์ ว่า "ต่อสัญญาใหม่แล้วจะทำการกู้สามัญแบบมีวงเงินได้ไหมนั้น" ซึ่งคำตอบก็คือ สิทธิ์การกู้ของสมาชิกสมทบ จะกู้ได้ไม่เกิน 90% ของหุ้นและเงินฝาก เช่นเดิม ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ปี 2562 UploadImage