กิจกรรมสมาชิก
  • 04 พ.ย. 2565
 2,857

สอ. ข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัย จำกัด เข้าศึกษาดูงาน แนวทางการบริหารกิจการสหกรณ์


ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565  นายสุชาติ เมืองแก้ว ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัย จำกัด ได้นำคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


UploadImage

UploadImage

UploadImage


โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ , นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ  , นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ เหรัญญิก และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับ

UploadImage

UploadImage


UploadImage
 

ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อขอศึกษาแนวทาง “การบริหารกิจการสหกรณ์” ทั้ง 10 ข้อ ดังนี้

 

1. หลักการและกลยุทธ์การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/ดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์

2. การบริหารจัดการอัตราส่วนระหว่างจำนวนสมาชิกผู้กู้กับสมาชิกผู้ถือหุ้น

3. อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างวงเงินกู้และส่วนทุนของสหกรณ์

4. กลวิธีในการกำหนดประเภทเงินกู้/เงินฝากของสหกรณ์

5. แนวทางการจูงใจสมาชิกและช่องทางการอำนวยความสะดวกในการให้บริการทางการเงินของสหกรณ์

6. ประเด็นพึงพิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติในการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน/แนวทางการรักษาสภาพคล่องและการสำรองความเสี่ยงการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

7. แนวทางในการลงทุนและการแสวงหารายได้ของสหกรณ์ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว พร้อมกรณีศึกษา

8. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและสภาพคล่องจากปัจจัยด้านสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์

9. แนวทางการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับคณะกรรมการการสหกรณ์ เพื่อนำมาบริหารกิจการของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

10. แนวทางในการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรระหว่างสหกรณ์และกลุ่มสหกรณ์ พร้อมกรณีศึกษา

 

UploadImage

 

นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ บรรยายรายละเอียดข้อมูลการบริหารกิจการสหกรณ์ ในหัวข้อต่างๆ 

UploadImage

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการพัฒนางานสหกรณ์

UploadImage