ภาพกิจกรรม
  • 30 ก.ย. 2565
 741

โอนเงินครบแล้ว!! ทุนการศึกษาบุตร 65

หลังจากที่สหกรณ์เปิด ให้ยื่นรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกแบบออนไลน์ ประจำปี 2565 โดยเปิดให้ยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมานั้น ได้มีสมาชิกให้ความสนใจยื่นขอทุนแบบออนไลน์กันเป็นจำนวน 1,128 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.27 ของจำนวนผู้ขอรับทุนทั้งหมด และส่งทางไปรษณีย์ จำนวน 295 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.73 ของจำนวนผู้ขอรับทุนทั้งหมด

 

สหกรณ์ฯ​ ได้พิจารณาสมาชิกที่ยื่นขอรับทุนการศึกษาของบุตรในปี 2565 เสร็จสิ้นแล้ว มีสมาชิกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 1,423 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,737,900 บาท และได้โอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิก โดยปีนี้สหกรณ์ได้กำหนดการจ่ายออกเป็น 4 รอบ ในวันที่ 11 ก.ค. 65 , 15 ส.ค. 65 , 12 ก.ย. 65 และในรอบสุดท้ายวันที่ 30 ก.ย. 65 โดยสรุปการจ่ายสวัสดิการเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565 ได้ดังนี้

 

1. ทุนส่งเสริมการศึกษา

มอบให้กับบุตรสมาชิกทุกคนที่ยื่นขอรับทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตร ตั้งแต่ระดับชั้นการศึกษาอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี ทุนละ 600 บาท มีผู้ได้รับทุน 629 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 377,400 บาท

 

2. ทุนเรียนดี

มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ส่งใบสมัครขอรับทุนและมีผลการเรียนสูงสุดของปีการศึกษา 2564 ดังนี้                      

• ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) ทุนละ 1,200 บาท ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.70 ขึ้นไป มีจำนวน 310 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 372,000 บาท

• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) ทุนละ 1,500 บาท ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.70 ขึ้นไป มีจำนวน 117 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 175,500 บาท

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ทุนละ 2,000 บาท ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.50 ขึ้นไป มีจำนวน 171 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 342,000 บาท

• ระดับ ปวช. (ปีที่ 1 - 3) ทุนละ 1,500 บาท ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.50 ขึ้นไป มีจำนวน 10 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท
• ระดับ ปวส. (ปีที่ 1 - 2) ทุนละ 2,000 บาท ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.50 ขึ้นไป มีจำนวน 5 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท

• ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุนละ 2,500 บาท ผู้ที่ได้รับทุนเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.50 ขึ้นไป มีจำนวน 143 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 357,500 บาท

 

3. ทุนเรียนดี (เกียรตินิยม)

มอบให้กับบุตรสมาชิกที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตร ในปีการศึกษา 2565

• เกียรตินิยมอันดับ 1 ทุนละ 2,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 17 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 42,500 บาท                          

• เกียรตินิยมอันดับ 2 ทุนละ 1,000 บาท มีผู้ได้รับทุน 11 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท

 

4. ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ

มอบให้กับบุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในสถานศึกษา ทั้งนี้ โรงเรียนและสถานศึกษาดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ทุนละ 3,500 บาท มีผู้ได้รับทุน 10 ราย รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท

 

บัดนี้สหกรณ์ได้โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกครบทุกรอบเรียบร้อยแล้ว 

สมาชิกจะได้รับ SMS ยืนยันการโอน และสามารถตรวจสอบยอดเงิน ได้ที่ App Forest CO-OP GO