ข่าวสารสหกรณ์
  • 27 ก.ย. 2565
 1,057

สารจากประธาน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ ๔๔ ปี ๒๘ ก.ย. ๖๕สวัสดีครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๒๑ โดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้ง ๑๖๗ คน มีเงินค่าหุ้น รวมกัน ๑๕,๕๗๐ บาท


UploadImage
 

ยุคที่ ๑ การก่อร่างสร้างตัว

๑๐ ปีทุน ๑๐ ล้านบาท


ใน ๑๐ ปีแรกเป็นความยากลำบากของสมาชิกรุ่นก่อตั้งบุกเบิก เพราะต้องสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในทุกรูปแบบ สมาชิกจึงจะมั่นใจนำเงินหุ้นมาลงทุนไว้กับสหกรณ์ ใน ๑๐ ขวบปีแรก สหกรณ์จึงมีทุนดำเนินงานเพียง ๑๐ ล้านบาท

 

UploadImage

ยุคที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการ

๒๐ ปีทุน ๑,๐๐๐ ล้านบาท


ในยุคนี้สหกรณ์เร่งระดมทุนเพื่อให้สมาชิกที่เดือดร้อนได้รับเงินกู้ ผมได้มีโอกาสเริ่มเข้ามาบริหารสหกรณ์ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินการชุดต่าง ๆ เมื่อปี ๒๕๔๑ ณ ขณะนั้นสหกรณ์มีทุนดำเนินงานประมาณ ๗๐๐ ล้านบาท

ในยุคนี้เราได้มุ่งเน้นพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เริ่มจากนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการทั้งหมด ปรับปรุงเงินกู้จากที่สมาชิกต้องรอคิวกว่า ๓ เดือนเป็น “เงินกู้สามัญ ๑ วันได้” ข้อบังคับใหม่กำหนด ให้มีการประชุมใหญ่โดย “ผู้แทนสมาชิก”

เริ่มโครงการ “สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก”ตามภูมิภาคต่าง ๆ เริ่มเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ภายใต้บริการ “เงินกู้วนาเคหะ” เปิดให้บริการCO-OP Phone กู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ตลอด ๒๔ ช.ม. สิ้นสุดยุคนี้ ๒๐ ปีสหกรณ์มีทุนดำเนินงานครบ ๑ พันล้านบาท


UploadImage
 

ยุคที่ ๓ ทศวรรษแห่งการอดออม

๓๔ ปีทุน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
 

ในยุคนี้การบริหารมุ่งเปลี่ยนให้สหกรณ์เป็น”สหกรณ์ออมทรัพย์”อย่างแท้จริง เริ่มโครงการ “เรียงร้อยใจ หนึ่งร้อยบาท” เพื่อมุ่งหวังให้สมาชิกทุกคนมีบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ มิใช่มี “บัญชีเงินกู้เพียงอย่างเดียว” โดยสหกรณ์เปิดบัญชี “ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์” ให้สมาชิกเป็นบัญชีเงินขวัญถุง ฟรีคนละ ๑๐๐ บาท
 

และกำหนดให้ผู้สมัครสมาชิกใหม่ทุกคนต้องเปิดบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้ยังเริ่มเปิดให้บริการบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข เป็นทางเลือกให้กับสมาชิกที่เกษียณ ออมทรัพย์อเนกประสงค์ เพื่อให้สมาชิกมีเงินฝากได้หลายบัญชี

ในยุคนี้เริ่มเปิดรับสมัคร “สมาชิกสมทบ” เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ของครอบครัวสมาชิก และบุคคลกรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านเงินกู้เริ่มศักราช”เงินกู้ตามวัตถุประสงค์” เช่นเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา เพื่อประกอบอาชีพเสริม เริ่มโครงการ “ค่ายเยาวชนสหกรณ์ ค่ายครอบครัวสหกรณ์สัมพันธ์” และโครงการ สายใยที่ไม่เกษียณ ความผูกพันที่จะมีต่อกันตลอดไป ในยุคนี้สหกรณ์เริ่ม ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ทางอินเตอร์เน็ต ภายใต้เว็บไซด์ www.025798899.com

และที่สำคัญในยุคนี้คือเริ่มโครงการ “สหกรณ์ ATM” ให้ความสะดวกแก่สมาชิกในการถอนเงิน จากบัญชีสหกรณ์ที่ตู้ ATM ของธนาคารทั่วประเทศ ทำให้สมาชิกเชื่อมั่นนำเงินมาฝากกับสหกรณ์มากยิ่งขึ้น และกำหนดให้มี “แผนกลยุทธ์สหกรณ์” ฉบับแรกปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑ และต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารสหกรณ์เป็นไปอย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน

 

สิ้นสุดยุคนี้ ๓๔ ปีสหกรณ์มีทุนดำเนินงาน เพิ่มเป็น ๑ หมื่นล้านบาท


UploadImage
 

ยุคที่ ๔ สหกรณ์ดิจิทัล

๔๑ ปีทุน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท
 

ในยุคนี้สหกรณ์เร่งพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก เริ่มจากสิ้นสุดยุคเงินกู้สามัญ ๑ วันได้ เป็นเงินกู้ควิกเบิร์ด กู้เช้าได้บ่าย กู้เงินวันไหนได้วันนั้น และที่สำคัญ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของสมาชิกชาวป่าไม้ทั้งมวล เมื่อสหกรณ์ได้รับรางวัลพระราชทานสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๐

ด้วยความเชื่อมั่นจากสมาชิก ยุคนี้สหกรณ์มีทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้น จึงลดช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้แคบลง ผู้กู้ได้อัตราดอกเบี้ยต่ำ ผู้ฝากได้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปันผลสูง นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงเพิ่มระเบียบสวัสดิการสมาชิกเป็น ๑๘ ประเภท โดยเพิ่มการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเป็นปีละเกือบ ๓๐ ล้านบาท

รวมทั้งมีการก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้แห่งใหม่ โดยใช้เงินกำไรที่เก็บสะสมไว้ประมาณ๑๐๐ล้านบาทโดยเป็นอาคารสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ศูนย์รวมของมวลสมาชิกจวบถึงปัจจุบันนี้ และยุคนี้ ในวันที่โลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะอินเตอร์เน็ต เชื่อมทุกคนเข้าหากันด้วยโทรศัพท์มือถือ

 

สหกรณ์จึงเปิดโครงการ CO-OP Digital สู่สหกรณ์ยุคใหม่ โดยเริ่มจาก Application Forest CO-OP 4.0 ในระยะแรก และพัฒนาต่อยอดเป็น Forest CO-OP GO ในปัจจุบัน ซึ่งสมาชิกสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้ครบถ้วน ทั้งการกู้ฉุกเฉิน กู้สามัญดิจิทัล โอนเงินระหว่างบัญชี โอนเงินไปธนาคาร ชำระเงินกู้ ระดมหุ้น ดูรายการเคลื่อนไหวและข้อมูลสมาชิก เหมือนไปสหกรณ์ด้วยปลายนิ้ว

และเริ่มจัดทำสื่อออนไลน์ ใหม่เช่น รายการ Focus News Coop Talk Coop report รวมทั้งโครงการขอรับเงินสวัสดิการออนไลน์ และโครงการ e-Leaning เรียนที่ไหน เมื่อไรก็ได้ ในยุคนี้บริการสหกรณ์ทุกอย่าง จะค่อย ๆ ถูกปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำในการให้บริการสมาชิก ยุคที่ผ่านมาสหกรณ์ใช้เวลาถึง ๓๔ ปีจึงมีทุนดำเนินงานครบ ๑ หมื่นล้านบาทแรก แต่ในยุคดิจิทัลที่ทุกสิ่งมีความรวดเร็วนี้ ในเวลาเพียง ๗ ปี สหกรณ์มีทุนดำเนินงานเพิ่มจาก ๑ หมื่นล้านบาทเป็น ๒ หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นปีที่สหกรณ์มีอายุครบ ๔๑ ปี

 

UploadImage

ยุคต่อไป...ในอนาคต


จากวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๒๑ สมาชิกและคณะกรรมการดำเนินการชุดแล้วชุดเล่า ได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันสร้างสรรค์ผลงานตามยุคสมัย วันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ ครบรอบ ๔๔ ปีแล้ว และกำลังก้าวสู่ปีที่ ๔๕ และปีต่อ ๆ ไป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์มาแล้วว่า ความสำเร็จของสหกรณ์ของเรา


เกิดขึ้นได้เพราะพลังความเชื่อมั่นศรัทธา พลังความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ของคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนสมาชิก และมวลสมาชิกทุกท่านที่มีมาอย่างยาวนาน

ณ โอกาสนี้ กระผมในนามประธาน คณะกรรมการดำเนินการ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จ ในอดีตที่ผ่านมา จะเป็นทั้งสิ่งเตือนใจ พลังใจและพลังแห่งความหวังให้มวลสมาชิกสหกรณ์ของเราทุกคนร่วมมือร่วมใจก้าวเดินต่อไปบนหนทางแห่งหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์เพื่อความสำเร็จของสหกรณ์อันเป็นที่รักของเราทุกคนตลอดไป...สวัสดีครับ

UploadImage

 

    
(นายวิชิต สนธิวณิช)

    ประธานกรรมการดำเนินการ

    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

เล่าเรื่องราว บทเพลงจากใจ "จากต้นกล้า สู่ป่าใหญ่"

ดาวน์โหลดเพลง mp3  คลิ๊ก