ภาพกิจกรรม
  • 26 ก.ย. 2565
 305

สอ.ปม. “ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ประจำปี 2565


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก เจ้าหน้าที่ และทรัพย์สินของสหกรณ์ โดยอาคารสำนักงานของสหกรณ์ได้ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย ไว้ใช้งานอย่างครบถ้วน ทั่วทั้งสำนักงาน รวมถึงได้จัดทำการอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ขึ้นเป็นประจำทุกปี


UploadImage


UploadImage

UploadImage

อบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย และ การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่
 

ในปี 2565 นี้ สหกรณ์ ได้ทำการ “ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 โดยได้จัดประชุมเชิงวิชาการ , การตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง , การอพยพและปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้เกิดความชำนาญในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างทันเวลา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

ตรวจเช็คอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัยต่างๆ ทั้งสำนักงาน


UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage

" ดูแลและห่วงใย เพราะสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน"