ภาพกิจกรรม
  • 22 ก.ย. 2565
 1,726

สอ.ปม. ร่วมบรรยายในโครงการ ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ กรมป่าไม้

ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 กรมป่าไม้ จัดโครงการปฐมนิเทศ ข้าราชการบรรจุใหม่ และได้ให้เกียรติสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เข้าร่วมบรรยาย ให้ความรู้เรื่อง “ความมั่นคงทางการเงิน และสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับจากสอ.ปม.” โดยมีนายสุภาพ คำแฝง กรรมการ เป็นผู้บรรยาย และนางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ เหรัญญิก พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำ แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร กรมป่าไม้ และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
 

นายสุภาพ คำแฝง กรรมการ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้รับการฝึกอบรม


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage