ภาพกิจกรรม
  • 20 ก.ย. 2565
 1,308

สอ.ปม. มอบเงินสนับสนุน กรมอุทยานฯ เนื่องในวันสถาปนากรมอุทยานฯ ครบรอบ 20 ปี

ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการ นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ เหรัญญิก และ นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม เลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวนเงิน 10,000 บาท เนื่องในวันสถาปนากรมอุทยานฯ ครบรอบ 20 ปี โดยมี นางสาวกษมา กองทรัพย์โต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารงานกลาง เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว